Course detail

Doctoral seminar VI (PST)

FAST-DH06Acad. year: 2023/2024

Průběžné zpracovávání vlastních aktuálních poznatků studenta z problematiky vybraného tématu zaměření oboru Pozemní stavby. Postupné dokončování studentovy práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Pravidelná aktivní účast studenta na tuzemských popř. zahraničních odborných akcích (semináře, konference, kongresy), a to nejen s cílem získání dalších nejnovějších odborných poznatků i kontaktů, ale i jeho vlastních zkušeností při prezentaci výsledků své tvůrčí odborné práce.
Při odborné tvůrčí činnosti bude student školitelem veden k účelné a účinné spolupráci se stavební praxí i s vědeckými institucemi a bude pověřen samostatným řešením dílčích problémů vědecko-výzkumných projektů. Absolvováním doktorských seminářů, syntézou studiem nabytých vědomostí a výsledků vlastní tvůrčí práce, získá student předpoklady v vypracování doktorské disertační práce a k její úspěšné obhajobě.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

14

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Building Structures (PST)

Entry knowledge

Knowledge at the level of a graduate student of building construction study programme.
Experience is an advantage.

Rules for evaluation and completion of the course

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Aims

In these doctoral seminars, guided by a supervisor, students fill in and deepen more knowledge of the theory and technical information from the selected areas of issues that are closely relating to the selected topic and technical aims of the future dissertation thesis. On the basis of an analysis of gained knowledge and skills they carry out experiments, evaluate and process their own gained outcomes. Students prepare theoretically defendable conclusions that will be formulated and presented to the expert public. In the final phase of the study students are provided with real conditions for working their thesis up which brings new information in a discipline of their interest.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Databáze WOS - https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search - články s řešenou tématikou.


Databáze Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic - články s řešenou problematikou.


Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme D-P-C-SI (N) Doctoral

    branch PST , 4. year of study, winter semester, compulsory

  • Programme D-K-E-SI (N) Doctoral

    branch PST , 4. year of study, winter semester, compulsory

  • Programme D-K-C-SI (N) Doctoral

    branch PST , 4. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Seminar

78 hours, compulsory

Teacher / Lecturer