Course detail

Radiofrequency Identification

FEKT-MPA-RFIAcad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

English

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Offered to foreign students

The home faculty only

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Not applicable.

Recommended reading

Not applicable.

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme MPA-CAN Master's, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme MPAD-CAN Master's, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme MPC-EKT Master's, 2. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme MPA-TEC Master's, 2. year of study, winter semester, compulsory
  • Programme MPAJ-TEC Master's, 2. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

CZ:
1. Úvod do RFID, směšování, zpracování RF signálu (VD)
2. RFID čtečky - architektury radií (JV)
3. RFID tagy, modulace, kódování v RFID (VD)
4. Principy komunikačních protokolů (AP)
5. Antény pro RFID (TM)
6. Integrita dat a Multi-access procedury (VD)
7. Systémové parametry a jejich měření (VD)
8. Ranging a lokalizace pro RFID, bezdrátové senzorové sítě, energy harvesting (AP)
9. Chipless RFID (TM)
10. Projektová práce
11. Projektová práce
12. Projektová práce
13. Projektová práce

EN:
1. Introduction to RFID, mixing, RF signal processing (VD)
2. RFID readers - radio architectures (JV)
3. RFID tags, modulation, coding in RFID (VD)
4. Principles of communication protocols (AP)
5. Antennas for RFID (TM)
6. Data integrity and Multi-access procedures (VD)
7. System parameters and their measurement (VD)
8. Ranging and localization for RFID, wireless sensor networks, energy harvesting (AP)
9. Chipless RFID (TM)
10. Project work
11. Project work
12. Project work
13. Project work 

Exercise in computer lab

39 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

CZ:
1. Základy zpracování signálů v Labview
2. Návrh FM radia pomocí SDR USRP – přijímač. Úlohy 2+ 3 jsou zaměřeny na vytvoření přijímače a vysílače FM radia tak, aby se studenti na jednoduchém přikladu naučili pracovat s SDR USRP a Labview a pochopili principy digitálního zpracování signálů, které využijí v následujících úlohách zaměřených na RFID.
3. Návrh FM radia pomocí SDR USRP – vysílač
4. Návrh modelu modulátoru, tvarování signálu, filtrace, spektrální analýza, simulace v prostředí Labview
5. Návrh modelu demodulátoru, detekce signálu, rozpoznání symbolu, simulace v prostředí Labview.
6. Měření signálů v UHF pásmu pomocí navrženého demodulátoru v USRP, spektrální analýza.
7. Analýza funkcí průmyslové čtečky, sledování procesů modulace a demodulace signálu, tvarování symbolů, předkreslení signálu.
8. Praktické zkoušky šíření signálu v UHF pásmu (pozorování úniků) a experimenty s anténami a tagy pro různé polarizace (kruhová pravotočivá a levotočivá, lineární vertikální a horizontální)
9. Emulátor UHF RFID tagů. Úloha je zaměřena na vytvoření pasivního tagu, jehož funkce bude řízena mikrokontrolerem. Tag bude vysílat předem dane ID podle protokolu TOTAL. Cílem je naprogramovat mikrokontroler tagu tak, aby bylo možné přečíst jeho ID pomoci standardní RFID čtečky.
10. Analýza komunikace NFC
11. Projektová práce
12. Projektová práce
13. Projektová práce

EN:
1. Signal processing basics in Labview
2. FM radio design using SDR USRP - receiver. Tasks 2+3 are focused on creating a receiver and transmitter for an FM radio so that students can use a simple example to learn how to work with SDR USRP and Labview and understand the principles of digital signal processing, which they will use in the following RFID-focused tasks.
3. FM radio design using SDR USRP - transmitter
4. Modulator model design, signal shaping, filtering, spectral analysis, simulation in Labview environment
5. Demodulator model design, signal detection, symbol recognition, simulation in Labview environment.
6. Measurement of signals in UHF band using the designed demodulator in USRP, spectral analysis.
7. Analysis of industrial reader functions, monitoring of signal modulation and demodulation processes, symbol shaping, signal redrawing.
8. Practical tests of signal propagation in the UHF band (observation of leakage) and experiments with antennas and tags for different polarizations (circular right and left-handed, linear vertical and horizontal).
9. UHF RFID tag emulator. The task focuses on the creation of a passive tag whose function will be controlled by a microcontroller. The tag will transmit a predefined ID according to the TOTAL protocol. The goal is to program the tag's microcontroller so that its ID can be read using a standard RFID reader.
10. NFC communication analysis
11. Project work
12. Project work
13. Project work 

eLearning