Course detail

Financing Business Development

FP-frpPAcad. year: 2022/2023

Business value, methods of business value finding, value drivers, investment decision making, sources of funding, financial planning, solvency management

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

4

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Znalosti: Studenti dokáží popsat a vysvětlit vývoj cílů podnikání v jednotlivých stádiích vývoje podniku. Umějí popsat přístupy k určování hodnoty podniku a postup jejího stanovení, definovat základní generátory hodnoty. Studenti znají význam kategorie náklady kapitálu pro výběr vhodných zdrojů financování. Studenti budou umět využívat různorodých metod sestavování finančního plánu a tvorby krátkodobých rozpočtů, budou znát omezení jednotlivých metod. Studenti budou umět popsat základní rozhodovací úkoly, které se týkají investiční činnosti podniku, jako i vhodné metody k posuzování variant řešení. Budou mít znalosti o potenciálních možnostech zvyšování kapitálu.
Dovednosti: Studenti dovedou posoudit vhodnost zdrojů financování podniku podle různých kritérií a podmínek poskytování, stanovit kritéria posuzování investičních projektů podle typu projektu a cílů podniku. Jsou schopni zvolit vhodné přístupy k měření a zohledňování rizika při investičním rozhodování. Znají způsoby zajištění kurzového rizika, dokážou kalkulovat náklady zajištění. Budou schopni vyhodnotit plnění plánu, tj. provést srovnáni skutečnosti a plánu, provést analýzu odchylek, vypočítat vlivy jednotlivých proměnných na celkové odchylky
Způsobilosti: Studenti dokážou navrhnout vhodný způsob financování projektů podniku dle oboru podnikání a finančního rizika podniku. Jsou schopni komplexně posoudit ekonomickou efektivnost investičního projektu, včetně analýzy rizika projektu. Znají omezení jednotlivých metod hodnocení efektivnosti projektů a jsou schopni zvažovat i nefinanční faktory udržitelnosti projektu. Dokážou kvalifikovaně vypracovat finanční plán podniku, včetně plánu peněžního toku projekt, jsou schopni realizovat opatření k usměrňování peněžního toku podniku.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Written test: 60%, assignment 40%.

Course curriculum

1. Company financial goals.
2. Methods of business valuation. Economic Value Added.
3. Value drivers and its identification.
4. Cash flow of investments project planning.
5. Investment projects evaluation. Risks in investment projects.
6. Business value increasing through mergers and acquisition.
7. Equity financing.
8. Debt financing
9. Costs of capital and their utilization in financial decision making.
10. Financial planning and its evaluation.
11. Solvency management - 1: Net working capital management. Credit management.
12. Solvency management - 2: Foreign exchange risk management. Cash flow planning.

Work placements

Not applicable.

Aims

Cílem předmětu je:
- seznámit studenty se základními koncepty, aktuálními problémy i trendy v oblasti financování rozvoje podniku ve vazbě na podnikovou strategii.
- prezentovat přístupy k měření hodnoty podniku a postupu určení hodnoty podniku
- vést studenty k osvojení principů a postupu sestavení finančního plánu, jako součástí business plánu podniku, osvojení postupů posuzování efektivnosti projektů rozvoje podnikání a řízení peněžního toku projektu
- vytvořit jasnou představu o potenciálních zdrojích financování a jejich ceně, jako i o využití této kategorie v rozhodování o rozvoji podniku

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012
Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels, McKinsey and Company. Valuation: measuring and managing the value of companies. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 4. vyd. Praha: Ekopress, 2018.
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010.

Recommended reading

Chris M. Mellen, Frank C Evans. Valuation for M&A: building value in private companies. Hoboken, N.J. Wiley, 2010.

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-IM Master's, 1. year of study, winter semester, compulsory-optional
  • Programme MGR-SRP Master's, 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning