Course detail

Selected Methods of Intelligence Analysis Competitive Intelligence

FP-PvmzPAcad. year: 2020/2021

The course is focused on the problem of evaluating information from acquired data, data and bits and pieces of information from a competitive environment, a specialized service of Competitive Intelligence firm.

Learning outcomes of the course unit

Students will understand modern approaches and methods for gathering and evaluating information about a competitor, about the competitive environment including the creation of added value which is needed to obtain intelligence. Students will become familiar with the software tools used in Competitive Intelligence.

Prerequisites

The knowledge of organization and managerial functions of firms (basic level), the knowledge of work with PC and Internet (basic level).

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BARTES, F. Competitive Intelligence. VUT v Brně. Učební texty vysokých škol. Brno: CERM, a.s., 2012. ISBN 978-80-214-4613-7. (CS)
BARTES, F. Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování podniku. Ostrava: KEY Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-113-9. (CS)
FULD, L. M. The New Competitor Intelligence. The Complete Resource for Finding, Analyting, and Using Information about your Competitors. ISBN 0-471-58508-4. (CS)
CARR, M. M. Super Searchers on Competitive Intelligence: The online and offline secrets of TOP CI researchs.ISBN 0-910965-64-1. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Lectures consist of an explanation of basic principles, methodology of the discipline, problems and their solutions.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Course completion:
Credit: elaboration of semester work ..

Completion of the course for students with individual study:
Credit: elaboration of semester work.

Completion of the course in distance form:
Credit: elaboration of semester work.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Introduction
2. Define the news issue
3. Create a conceptual
4. Select appropriate methods
5. Fate and Visualization
6. Methods of time
7. Software support analytical work – 1. the part of the
8. Software support analytical work – 2. the part of the
9. Analysis of the challenge
10. the Organization of the analytical team
11. Resolving conflicts in the analytical team
12. Decision support
13. New approaches to intelligence analysis

Aims

Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního zpracování získaných údajů, dat a informací pomocí jednotlivých metod zpravodajské analýzy. Studenti by měli být schopni ze získaných informací vytvořit přidanou hodnotu a sestavit zpravodajskou zprávu sloužící jako podklad pro strategické rozhodování vrcholového vedení podniku.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Checking the results of independent work on assigned tasks.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR Master's

    branch MGR-PFO , 1. year of study, summer semester, 3 credits, elective

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer