Course detail

Project Management

FP-prPAcad. year: 2019/2020

Předmět je zaměřen na teoretické vymezení základních principů, metod a nástrojů projektového řízení. Teoretické vymezení předmětu vychází z mezinárodních metodik PRINCE2, PMI a IPMA a využívá současné trendy v projektovém řízení. Získané znalosti a dovednosti budou aplikovatelné při řízení podniku a projektů na nižším a středním manažerském stupni. Důraz bude kladen na možnosti využití financování pomocí dotačních programů.

Learning outcomes of the course unit

Po absolvování předmětu studenti získají základní teoretické znalosti a dovednosti v oblasti projektového řízení aplikovatelné při výkonu ekonomicko - manažerských funkcí na nižším a středním stupni řízení podniku.

Prerequisites

Students should have knowledge of corporate management, specifically in the field of team management and management, communication and motivation.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

DOLEŽAL, J.; MÁCHAL, P.; LACKO, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3.

Planned learning activities and teaching methods

The subject contains of lectures and seminars, students receive during the term individual teamwork.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 20 bodů ze 40 možných bodů udělovaných za zpracovanou semestrální práci a její prezentaci a zároveň splní podmínku 80% účasti na cvičeních.
Závěrečná zkouška je písemná, přičemž vyučující si vyhrazuje právo ústního dozkoušení.
Maximální počet bodů ze zkoušky je 60 přičemž student musí získat minimálně 30 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Introduction to project management (definition of project management, successful project management of project management advantages, problematic aspects of project management.
2. International Standards and Methodology of Project Management (IPMA, PMI, PRINCE2) and their comparison.
3. Definitions of basic concepts (project, project definition, three-dimensional, definition based on 5 attributes, difference between project and routine).
4.The elements of the project strategy, the life stage of the project (pre-project, project and post-project).
5. Specification of the project objective, feasibility study and opportunity study.
6. Project success criteria (soft and hard criteria of the project), stakeholders (primary and secondary stakeholders, stakeholder management).
7. Method of the logical framework (principle, benefits, definition of intent, objectives, controllable outputs, key activities, objectively verifiable indicators, verification method and assumptions).
8. Project manager (characteristics, skills, competencies and responsibility in the project).
9. Team work in the project (basic characteristics of the project team, team role in the project, life stage of the project team).
10. Project phase (project start, project planning, implementation and project termination).
11. Planning in a project (WBS method, time analysis, resource analysis and budgeting).
12. Project risk management (risk definition, quantitative risk analysis, qualitative risk analysis, RIPRAN method)
13.Project phase (evaluation of project, evaluation of project benefits)

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním principy, metodami a nástroji projektového řízení s využitím mezinárodních metodik PRINCE2, PMI a IPMA.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

The seminars are compulsory.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK Bachelor's

    branch BAK-UAD-D , 2. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory-optional
    branch BAK-EP , 2. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

  • Programme BAK-UAD Bachelor's, 3. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory-optional
  • Programme BAK-EP Bachelor's, 3. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer