Course detail

Sales promotion and advertising

FP-KpprPAcad. year: 2018/2019

V rámci předmětu si studenti osvojí základní pojmy z oblasti marketingové komunikace. Ty pak dále budou prohlubovat v oblasti reklamy a podpory prodeje. Budou zde mít možnost pochopit jak reklama a podpora prodeje fungují a jak se dají prakticky vhodně využít.

Learning outcomes of the course unit

Absolventi kurzu by měli být schopni rozlišovat marketingově komunikační nástroje, správně využít reklamy a podpory prodeje.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Předmět je vyučován formou přednášek, přednášek odborníků z praxe a za pomoci praktických ukázek. Cvičení jsou zaměřena na práci v týmech při zpracování různých úkolů vycházejících právě probírané problematiky.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Studenti budou hodnoceni na základě součtu bodů získaných za cvičení a bodů získaných u zkoušky. Výsledná známka pak odpovídá bodovému hodnocení ECTS.

Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě zpracování a prezentace týmového projektu. Student může za cvičení dosáhnout max. 30 bodů (min. počet bodů, kterého musí být pro získání zápočtu dosaženo je 15 bodů).

Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou. U písemné zkoušky dostane student odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z oblasti marketingové komunikace, reklamy a podpory prodeje. Studentovi je udělena klasifikace dle klasifikační stupnice bodového hodnocení ECTS max. 70 bodů.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Úvod do problematiky marketingové komunikace.
2. Regulace reklamy, legislativa, kodex reklamy.
3. Psychologické aspekty v marketingové komunikaci.
4. Reklamní plán a strategie.
5. Kreativita v reklamě.
6. Média v marketingové komunikaci - plánování a volba médií.
7. Média v marketingové komunikaci - délka kampaně, různá média.
8. Efektivita a účinnost reklamního působení.
9. Podpora prodeje – úvod do problematiky, úloha podpory prodeje v rámci marketingové komunikace.
10. Podpora prodeje zaměřená na spotřebitele.
11. Podpora distribuce.
12. Podpora prodeje podle cílových skupin.
13. Shrnutí.

Aims

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingové komunikace a naučit je vnímat rozdíly mezi jednotlivými marketingově komunikačními nástroji. Hlavním cílem pak je, aby absolventi byli po absolvování předmětu schopni správně vnímat, nastavit i hodnotit reklamu či podporu prodeje.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-EP Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer