Course detail

FP-cpbPAcad. year: 2017/2018

Předmět je zaměřen na problematiku investic do cenných papírů a komodit a na jejich obchodování na veřejných organizovaných trzích. Výklad směřuje od podstaty funkce burzovních trhů přes systémové vymezení jejich vnitřní struktury až k mechanismu jejich fungování a k možným ekonomickým dopadům v případě selhání. Následně se zaměřuje na jednotlivé druhy finančních investičních instrumentů, zejména pak na burzovně obchodovatelné cenné papíry a komodity, cizí měny, termínové derivátové instrumenty, cenné papíry investičních a podílových fondů a v neposlední řadě i na veřejně obchodovatelné strukturované produkty. A součástí výkladu je i fundamentální, technická a psychologická analýza, jakož i praktický nácvik obchodování cenných papírů jak na burzách v České republice, tak v zahraničí. Absolvováním předmětu získá student jednak komplexní pohled na soudobé způsoby používání finančních investičních instrumentů při externím financování podniku (resp. rozpozná smysl finančních transakcí prováděných tzv. nadnárodními finančními konglomeráty), jednak se naučí spravovat vlastní majetek. A vzhledem k nabytým poznatkům ohledně zásad investování a znalostí jak s cennými papíry a komoditami obchodovat, bude schopen samostatně provádět obchodní transakce jak v České republice, tak i na zahraničních burzách.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

The course requires prior knowledge of economics, mathematics, statistics and the basics of law.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Rejnuš, Oldřich. Cenné papíry a burzy. 2., přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. 406 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 978-80-214-4673-1. (CS)
Jílek, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 624 s. Finanční trhy a instituce. Finance. ISBN 80-247-0342-4. (CS)
Jílek, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 260 s. Finanční trhy a instituce. Finance. ISBN 80-247-1826-X. (CS)
Rejnuš, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 760 s. Profesional. ISBN 978-80-247-3671-6. (CS)
Kislingerová, Eva a Hnilica, Jiří. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xiii, 135 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5. (CS)
Mishkin, Frederic S., Matthews, Kent a Giuliodori, Massimo. The economics of money, banking and financial markets. Harlow: Pearson Education, 2013. xxix, 625 s. ISBN 978-0-273-73180-1. (EN)
Valach, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2. (CS)
ŠOBA,O., ŠIRŮČEK, M.: Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, Praha, 2017. ISBN 978-80-271-0250-1. (CS)
Veselá, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9. (CS)
Gladiš, Daniel. Akciové investice. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. 176 s. Investice. ISBN 978-80-247-5375-1. (CS)
Wystup, Uwe. FX options and structured products. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. xv, 323 s. Wiley finance series. ISBN 0-470-01145-9. (EN)

Planned learning activities and teaching methods

The course is taught through lectures explaining the basic principles and theory of the discipline. Exercises are focused on practical topics.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

The course is completed graded credit, based on the successful writing of a written test which is consisting of two parts, both of which must be successfully met. The first part of the test consists of calculating the three examples, each of which is calculated correctly for example a student can get up to 5 points. Student can
receive in total 15 points of the test. The minimum number of points, which can be part of this test is to recognize the 10.
The second part of the test consists of twenty questions, having different numbers of correct answers that student rings. For the correct answer student gets positive point, for a wrong answer gets minus point. No answers are in the focus on. If the student reaches 90% of the maximum number of correct answers, he is evaluated and graded A, upon reaching 85% correct level B, while achieving 80% correct degree C, reaching 75% in stage D and at a 70% correct degree E.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Syllabus of lectures:
1) The importance of organized markets and their impact on the financial and economic system.
2) Exchange Systems and methods for their operation.
3) Specific functions of individual sub-segments of the stock market.
4) Basic factors of investment strategy
5) The types of shares, their properties and ways of doing business.
6) Fundamental Analysis.
7) Technical Analysis.
8) Psychological Analysis.
9) Basic types of bonds, their properties and ways of doing business.
10) Investing through collective investment funds.
11) Fixed term derivative instruments - trading futures
12) Contingent derivative instruments - stock options trading.
13) Synthetic derivative instruments
12) Specific features of structured products and trading.
13) Specifics exchange trading commodities and foreign currencies.

Syllabus of tutorials:
1) Introduction to the study "Securities and Stock Exchanges."
2) Exchange Systems stock exchanges, means of exchange trading.
3) Exchange trading of securities in the Czech Republic (practical exercises of trading)
4) The control test; investing through mutual and investment funds
5) Exchange trading of securities on foreign exchanges (practical exercises of trading on the stock exchanges in the U.S. and Germany).
6) The final test

Aims

The goal of the course is to teach how to apply the acquired knowledge when making decisions on investments and assets allocation.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Attendance at seminars will be checked by the lecturer. Absence from seminars could be compensated for via a special assignment or a special credit test.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR Master's

    branch MGR-UFRP , 1. year of study, summer semester, 4 credits, elective
    branch MGR-ŘEP , 1. year of study, summer semester, 4 credits, elective
    branch MGR-PFO , 1. year of study, summer semester, 4 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer