Course detail

Construction Lien

ÚSI-1RASTAcad. year: 2011/2012

Subject is aimed at problems connected with building law, further to knowledge of administrative law. Goal of the project is to understand the basic terms and principles at department of planning and building act.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Students gain knowledge of land planning documentation, conditions of land use and permission, at realization of buildings and with solving the possible related problems.

Prerequisites

Knowledge of Administrative Procedure Code (No. 500/2004 Col.).

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Conditions of gained course-unit credit:
3 written tests in the course of term.

Course curriculum

1. Basic terms and definitions of building law emphatically on relation to expert activity.
2. Historical development of building law (backward estimation of buildings at real estate evaluation according to historical legal rules).
3. Basic list of structure of land planning and relation of land planning to real estate evaluation for evaluation in individual phases, especially for evaluation of lands and common prices of real estate.
4. Basic tools of land planning - documents for land planning, policy of land development.
5. Basic tools of land planning - construction permit.
6. Course of building permission proceedings - buildings, formations, maintenance work.
7. Importance of individual decisions in the course of building, building age estimation, real dividing of building.
8. Conditions of appointment of certified inspector, competency and duties.
9. Building supervision, competency, duties, additional competency of building authority.
10. Summary of selected services in building development, co-operation of owners of technical infrastructure. Register of land planning activity, document storing, document inspection.
11. General requirements for building, purposes of expropriation, public interest and administrative delict.
12. Basic legislation connected with building act and expropriation.
13. Public notice No. 137/1998 Col. - general technical requirements for building and public notice No. 526/2006 Col. to building law act.

Work placements

Not applicable.

Aims

Goal of the subject is acquisition of basic terms and principles at department of land planning and building law.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 184/2006 Sb. zákon o vyvlastnění
Zákon č. 186/2006 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Vyhláška č. 268/2006 Sb. (v platném znění) o obecných technických požadavcích na výstavbu
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
Vyhláška č. 498/2006 Sb.o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
BRADÁČ A., a kol: Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 1998

Recommended reading

BRADÁČ A., a kol: Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, 1999.

Classification of course in study plans

  • Programme MSoI Master's

    branch REI , 1. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

E-learning texts

Superatová, A., Stavební právo, VUT v Brně 2014, ISBN: 978-80-214-5045-5 (cs) - druhé, aktualizované vydání
výukové materiály (cs)
výukové materiály (cs)