Publication detail

Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti podle české právní úpravy

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P.

Original Title

Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti podle české právní úpravy

English Title

International Taxation of Incomes from Employment under Czech Legal Regulations International Taxation of Incomes from Employment under Czech Legal Regulations International Taxation of Incomes from Employment under Czech Legal Regulations International Taxation of Incomes from Employment under Czech Legal Regulations International Taxation of Incomes from Employment under Czech Legal Regulations

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek přibližuje vybrané změny české právní úpravy v oblasti mezinárodního zdaňování příjmů ze závislé činnosti v období let 1993-2012. Předmětem zájmu autorů jsou vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů dotýkající se zdaňování příjmů daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmu ze závislé činnosti ze zahraničí. Pozornost autorů je v příspěvku soustředěna především na vnitrostátní úpravu, nicméně okrajově se věnují i některým aspektům na úrovni mezinárodního a unijního práva. V relaci k prvně uvedenému se autoři primárně zabývají vývojem právní úpravy daňového rezidentství fyzických osob dle ZDP s akcentem na přiblížení změn specifických pro příjmy ze závislé činnosti. Následně je pojednáno o změnách v koncepci dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti majícího zdroj v zahraničí. Z pochopitelných důvodů je pozornost autorů směrována i na problematiku vyloučení dvojího zdanění s důrazem kladeným v par. 38f odst. (4) zákona o daních z příjmů. V relaci k posledně uvedenému prezentují autoři výsledky sestavených matematických modelů popisujících vývoj výsledné daňové zátěže poplatníka v závislosti na podílu zahraničního příjmu (dílčí základ daně ze závislé činnosti) na celkovém základu daně.

English abstract

The paper deals with selected changes in Czech legal regulations in the area of international taxation of incomes from employment in the period 1993-2012. Authors pay attention to some provisions of the Act on Income Taxes that govern taxation of Czech tax resident who acquires foreign income from employment. The main focus is concentrated above all to domestic legal regulation, however, there is a marginal space granted also to the some aspects on the level of international and European Union law. Concerning domestic legal regulation, authors primarily deal with the history in legal regulation of natural persons tax residency according to Act on Income Taxes. The stress is put on introduction and assessment of changes specific for incomes from employment. Subsequently, there is treated a history in the conception of partial tax base from employment having its source abroad. For comprehensible reasons, the attention is given to the issue of double taxation avoidance putting stress on Sec. 38f para. (4) of the Act on Income Taxes. In relation to last mentioned, there are presented outputs of mathematical models describing a dependence of tax-payer s tax liability on a share of foreign income (partial tax base - incomes from employment) in total tax base.

Keywords

Mezinárodní zdaňování; Vývoj právní úpravy; Závislá činnost

Key words in English

International Taxation; Legal Regulation Development; Incomes from Employment

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.

RIV year

2012

Released

7. 12. 2012

Publisher

VŠE v Praze

Location

Praha

ISBN

1802-2200

Periodical

Český finanční a účetní časopis. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE

Year of study

7

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

92

Pages to

103

Pages count

12

BibTex

@article{BUT95739,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák}",
  title="Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti podle české právní úpravy",
  journal="Český finanční a účetní časopis. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE",
  year="2012",
  volume="7",
  number="1",
  pages="92--103",
  issn="1802-2200"
}