Publication detail

Analýza nejistot ve vibrodiagnostice

ZUTH, D.

Original Title

Analýza nejistot ve vibrodiagnostice

English Title

Uncertainties Analysis in Vibrodiagnostic

Type

dissertation

Language

Czech

Original Abstract

Významným oborem nejen v rámci strojírenského průmyslu je obor technická diagnostika. Důvod je zřejmý, pokud technická diagnostika včasným zásahem zabrání provozním problémům a poruchám, může být výroba efektivnější a při včasném odvrácení havárie může kromě ekonomických úspor zachránit i lidské životy. V rámci strojírenství většina současných zařízení pracuje jako točivé stroje u kterých je vhodné využít vibrodiagnostiku. Všechny diagnostické systémy vychází z měření určité veličiny či několika veličin a na jejich základě se určí prognóza. A pokud se jedná o měření, je nutné právě zde dodržovat platnou legislativu, která nařizuje pro prezentaci výsledků měření použit nejistoty. V oboru vibrodiagnostiky je však zavedení nejistot měření složitější, než je tomu v jiných oborech, kvůli vyhodnocování vibrací (výchylky, rychlosti nebo zrychlení vibrací), které mají určitá specifika oproti ostatním veličinám. Tato práce se zabývá problematikou nejistot měření a začleněním této problematiky do oboru vibrodiagnostiky. Analýza spočívá v důkladném popisu většiny významných zdrojů nejistot a pomocí experimentů nebo simulací, stanovit jejich maximální a minimální vliv na výsledek měření. Poté je provedeno vyhodnocení těchto získaných dat (dle platných mezinárodních předpisů) a jejich grafické znázornění. Nechybí ani doporučení na snížení negativních vlivů a zpřesnění výsledku pomocí korekce měření. Získané výpočty jsou opět znázorněny graficky. Výsledkem práce je podrobný návod pro řešení této problematiky, nejen v oboru vibrodiagnostiky, ale i v jiných odvětvích, kde je měřená veličina získávána pomocí složitějšího měřicího řetězce.

English abstract

One of the most important fields not only within the mechanical engineering industry is the field of technical diagnostics. The reason is clear, technical diagnosis in early intervention will prevent operational problems and disorders. It will help to make the production more efficient. Early technical diagnostics can prevent from the accidents and economical and human loss. In the context of mechanical engineering most of the used mechanism is operating as a rotary machines where vibrodiagnostic can be applied. All diagnostic systems are based on the measurement of a specific or more variables and on their basis the forecast is determined. In measurements it is necessary to comply with current legislation, which requires for the presentation to use uncertainty in the results of measurement. In the field vibrodiagnostic the introduction of uncertainty in the measurements is more difficult than in other fields. The reason for that is evaluation of vibration (scale, speed and acceleration) which have certain specific features compared to the other quantities. This thesis is about the measurement of uncertainty and their inclusion in the field of vibrodiagnostic. The analysis is based on detailed description of most significant sources of uncertainty and through experiments or simulations to determine their maximum and minimum impact on the outcome measurements. The next step is assessment of acquired data (according to valid international regulations) and their graphical presentation. There are also recommendations to reduce the negative impact and to get more precise results using the correct measurements. The results are again shown graphically. The goal is a detailed guide how to deal with these issues not only in the field of vibrodiagnostic but also in other sectors where the measured value are obtained by using more sophisticated measuring chain.

Keywords

nejistota měření, analýza nejistot, technická diagnostika, vibrodiagnostika, piezoelektrický akcelerometr, měřicí řetězec.

Key words in English

uncertainty, uncertainty analysis, technical diagnostics, vibrodiagnostic, piezoelectric accelerometer, measuring chain.

Authors

ZUTH, D.

Released

13. 11. 2009

BibTex

@phdthesis{BUT67011,
  author="Daniel {Zuth}",
  title="Analýza nejistot ve vibrodiagnostice",
  year="2009"
}