Publication detail

Modely mobilních sítí a jejich optimalizace.

Hanus, S. a kolektiv

Original Title

Modely mobilních sítí a jejich optimalizace.

English Title

Mobile network models and their optimalization.

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Navrhovaný projekt je zaměřen do oblasti mobilních komunikací. Postupně se vytvářejí nové sítě dvouapůlté a třetí generace, označované 2,5G a 3G, které již umožňují přenos multimediálních signálů a výrazně tak rozšiřují možnosti komunikace. Buňková struktura těchto sítí má kromě svých nesporných předností i některé nedostatky, které musí být zohledněny při jejím návrhu. Velice účinným prostředkem optimálního návrhu sítě je vhodný model, vyjadřující s dostatečnou přesností všechny potřebné parametry sítě. Předložený projekt se zabývá modelováním buňkových sítí 2,5G a 3G. Pozornost řešitelů bude zaměřena na výběr vhodného pracovního prostředí (MATLAB, PASCAL, C, ...), na sestavení tzv. základních modelů i modelů empirických a na jejich výslednou optimalizaci. Vytvořené modely, optimalizované pro zvolený parametr nebo několik parametrů sítě, bude možné využít nejen ke stanovení vybraných parametrů již navržené sítě, ale umožní také velice efektivní plánování nových mobilních sítí pro zvolenou lokalitu. Při optimalizaci modelů bude pozornost soustředěna především na stanovení vhodných kmitočtových přídělů jednotlivým buňkám pro dosažení minimálního poměru C/I (Carrier to Interference) resp. SIR (Signal to Interference Ratio), a to i při využití kmitočtového skákání (Frequency Hopping). Jako další možnost je plánována optimalizace vyzařovaných výkonů BTS (Base Transceiver Station) pro dosažení rovnoměrného pokrytí buňky signálem požadované úrovně. Ověření přesnosti navržených modelů bude provedeno pomocí spektrálního analyzátoru v částech reálných mobilních sítí.

English abstract

The proposed project is concentrated to area of mobile communications. New 2.5 and third generation networks are generated step by step and make possible the transmission of multimedia signals and markedly expand communication possibilities. Cellular structure of these networks has except positive advantages also several disadvantages, which must be calculated in design. Very efficient mean of the optimum network design is a suitable model, which represents all network parameters with sufficient accuracy. The proposed project is focused on 2.5G and 3G networks simulation. The attention of the applicants will be concentrated on selection of the suitable working environment (MATLAB, PASCAL, C, ) on composition so called basic models and empirical models, and their optimalization. The resulting models, which will be optimized for selected parameter or several network parameters, will be used not only for determination of the selected parameters of the real network, but also for very efficient planning of the new mobile networks in specific area. In optimalization process the attention will be concentrated to determination of the suitable frequency portion for various cells with consideration the minimum carrier to interference ratio C/I (SIR), namely for frequency hopping. As the next possibility will be studied of the coverage cell in dependence on transmitted signal power for every base transceiver station BTS. Accuracy verification of the proposed models will be performance with the help of the spectral analyser in real mobile network.

Keywords

model, mobilní síť, radiokomunikace

Key words in English

model, mobile network, radiocommunication

Authors

Hanus, S. a kolektiv

Released

29. 12. 2005

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

13

Pages count

13

BibTex

@techreport{BUT57285,
  author="Stanislav {Hanus} and Otakar {Wilfert} and Aleš {Prokeš} and Jan {Prokopec} and Zdeněk {Růžička} and Jan {Mikulka} and Filip {Gleissner}",
  title="Modely mobilních sítí a jejich optimalizace.",
  year="2005",
  address="Brno",
  edition="1",
  pages="13"
}