Publication detail

Daňové odpisy hmotného majetku v ČR: vývoj úpravy de lege lata od roku 1990

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P.

Original Title

Daňové odpisy hmotného majetku v ČR: vývoj úpravy de lege lata od roku 1990

English Title

Tangible Assets Tax Depreciation in the CR: History of de lege lata Regulation since1990

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Hlavním cílem příspěvku bylo přiblížit vývoj v oblasti úpravy daňových odpisů hmotného majetku v období od roku 1990 do roku 2010 včetně. Pro roky 1990 až 2009 byl brán v potaz právní stav platný a účinný k 31. 12. příslušného roku, pro rok 2010 pak právní stav platný a účinný ke 30. 6. Příspěvek se zabýval v obecnější rovině i základními prostředky daňové optimalizace, které se vážou k daňovým odpisům hmotného majetku. Stěžejním výstupem obsaženým v příspěvku je nejenom zhodnocení vlastní de lege lata úpravy, ale rovněž i vytvoření základu pro srovnání s právními úpravami jiných států.

English abstract

The purpose of the paper is to describe development in de lege lata regulation of the tangible assets tax depreciation in the Czech Republic. The period under consideration was that since 1990. For the period from 1993 to 2009 the legal state valid and operative as of December 31st of the relevant year and in case of the year 2010 as of the state valid and operative as of June 30th were taken into account. The paper also dealt with general means of tax optimisation in relation to tangible asset tax depreciations. The pivotal outputs of the paper is not only description and assessment of the de lege lata regulations but also a creation of base for comparion with other States legal regulations.

Keywords

český zákon o daních z příjmů, odpisy, hmotný majetek, daňový výdaj

Key words in English

Czech Act on Income Taxes, Depriciation, Tangible Property, Tax-expense

Authors

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.

RIV year

2010

Released

15. 12. 2010

Publisher

Mendelova univerzita v Brně

Location

Brno

ISBN

1211-8516

Periodical

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Year of study

58

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

79

Pages to

92

Pages count

13

BibTex

@article{BUT50281,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák}",
  title="Daňové odpisy hmotného majetku v ČR: vývoj úpravy de lege lata od roku 1990",
  journal="Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis",
  year="2010",
  volume="58",
  number="6",
  pages="79--92",
  issn="1211-8516"
}