Publication detail

Přeladitelné filtry s OTA zesilovači

HERENCSÁR, N. VRBA, K.

Original Title

Přeladitelné filtry s OTA zesilovači

English Title

Tuned Filters Using OTAs

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V tomto článku je ukázán postup návrhu RF filtrů se dvěma aktivními prvky OTA. Je ukázána obecná metoda návrhu filtrů s OTA zesilovači, kdy kolem dvou prvků OTA byla připojena úplná obecná zpětnovazební síť admitancí. Z tohoto obecného uspořádání byly postupně vybírány autonomní obvody se dvěma až pěti pasivními prvky. Tyto autonomní obvody pak slouží jako výchozí zapojení pro návrh různých typů kmitočtových filtrů. Na vybraném autonomním obvodu je ukázán celý návrhový proces řešení multifunkčního filtru. Vlastnosti navrženého multifunkčního filtru druhého řádu byly podrobeny střídavé analýze v programu Pspice, zobecněné citlivostní analýze a experimentálně měřeny.

English abstract

In this paper the procedure of RF filter design using two active elements OTA is shown. The general method of filter design using OTA amplifiers, when the fully connected feedback network was designed around the two OTA elements, is shown. Autonomous circuits were gradually picked out from this general arrangement, using two to five passive elements. These autonomous circuits then serve as an initial circuit in designing different types of frequency filters. On a selected autonomous circuit, all the procedure of multifunction filter design is shown. The properties of the proposed second-order multifunction filter were subjected to an AC analysis in the PSpice software, a generalized sensitivity analysis and experimental measurement.

Keywords

OTA, kmitočtový filtr, autonomní obvod, obecná admitanční síť, citlivostní analýza

Key words in English

OTA, frequency filter, autonomous circuit, general admittance network, sensitivity analysis

Authors

HERENCSÁR, N.; VRBA, K.

RIV year

2007

Released

17. 7. 2007

ISBN

1213-1539

Periodical

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Year of study

2007

Number

28

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

12

Pages count

12

BibTex

@article{BUT43867,
  author="Norbert {Herencsár} and Kamil {Vrba}",
  title="Přeladitelné filtry s OTA zesilovači",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2007",
  volume="2007",
  number="28",
  pages="1--12",
  issn="1213-1539"
}