Publication detail

Strukturované debaty v hodinách odborného anglického jazyka: realizace řečových aktů a modifikace výpovědní síly

ELLEDEROVÁ, E.

Original Title

Strukturované debaty v hodinách odborného anglického jazyka: realizace řečových aktů a modifikace výpovědní síly

English Title

Structured In-Class Debates in English for Specific Purposes Lessons: Performance of Speech Acts and Modification of Illocutionary Force

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Studenti informačních technologií (IT) jsou specifickou diskurzní komunitou, jejíž mluvený projev v odborném anglickém jazyce (OAJ) převažuje na všech úrovních jejich vysokoškolského studia a budoucích pracovních aktivit v nadnárodním IT sektoru. Pragmatická kompetence studentů IT je při realizaci komunikačních funkcí nezbytná pro jejich efektivní komunikaci v akademickém a globálním pracovním prostředí, proto je důležité tento aspekt jejich jazyka systematicky a pečlivě zkoumat. Tato studie se zabývá řečovými akty a modifikací výpovědní síly studenty IT ve strukturovaných debatách o kontroverzních otázkách souvisejících s jejich studijním oborem. Strukturované debaty jsou založeny na spontánní komunikaci studentů a jejich okamžitých reakcích, proto se zdají být vhodným nástrojem pro získání vzorků studentského jazyka. Analýza řečových aktů, intenzifikátorů a modalizátorů byla provedena manuálně a prostřednictvím korpusové analýzy přepsaných debat ve Sketch Engine. Analýza odhalila, že studenti používali širokou škálu řečových aktů a různé intenzifikátory a modalizátory pro intenzifikaci a oslabení výpovědní síly. Způsoby, jakými studenti IT používali intenzifikátory a modalizátory, reflektují, jak předpokládají a sdílejí ve své diskurzní komunitě odborné znalosti a zkušenosti.

English abstract

Information technology (IT) students are a specific discourse community whose oral communication in English for specific purposes (ESP) predominates at all levels of their university studies and future workplace activities in the multinational IT sector. Since IT students’ pragmatic competence in performing communicative functions is essential for their effective communication in an academic setting and a global work environment, it is important to investigate this aspect of their language systematically and carefully. Accordingly, this paper deals with IT students’ speech acts and modification of the illocutionary force while participating in structured in-class debates on controversial issues related to their field of study. Since structured debates are based on learners’ spontaneous communication and immediate responses, they seem to be a suitable instrument for eliciting samples of learner language. Speech acts, boosters and hedges were analysed manually and through the corpus-based analysis of transcribed debates in Sketch Engine. The analysis revealed that students used a wide range of speech acts and different boosters and hedges for both increasing and reducing the illocutionary force. Besides, the ways IT students used boosters and hedges reflect how they assume and share their professional knowledge and experience in their discourse community.

Keywords

debaty ve výuce; studenti odborného anglického jazyka; pragmatická kompetence; řečové akty; výpovědní síla; intenzifikátory; modalizátory

Key words in English

in-class debates; ESP learners; pragmatic competence; speech acts; illocutionary force; boosters; hedges

Authors

ELLEDEROVÁ, E.

Released

31. 12. 2022

Publisher

Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC)

Location

Brno

ISBN

1804-9435

Periodical

CASALC Review

Year of study

12

Number

2

State

Czech Republic

Pages from

40

Pages to

55

Pages count

120

URL

BibTex

@article{BUT180474,
  author="Eva {Ellederová}",
  title="Strukturované debaty v hodinách odborného anglického jazyka: realizace řečových aktů a modifikace výpovědní síly",
  journal="CASALC Review",
  year="2022",
  volume="12",
  number="2",
  pages="40--55",
  doi="10.5817/CASALC2022-2-6",
  issn="1804-9435",
  url="https://journals.muni.cz/casalc-review/article/view/32976"
}