Publication detail

Konstrukční výzkum ve vzdělávání: metodologie a možnosti

ELLEDEROVÁ, E.

Original Title

Konstrukční výzkum ve vzdělávání: metodologie a možnosti

English Title

Educational Design Research: Methodology and Potential

Type

lecture

Language

Czech

Original Abstract

Cílem přednášky bylo představit problematiku konstrukčního výzkumu jako relativně nového přístupu v pedagogickém výzkumu, který podporuje roli reflektujících praktiků v kontextu vzdělávacích inovací. Potenciál konstrukčního výzkumu spočívá v návrhu a postupném vývoji efektivních vzdělávacích intervencí vedoucí k produkci konstrukčních principů, kritickému rozvíjení dominantní teorie a vytváření nových teorií. Přednáška také seznámila účastníky s metodologií, výsledky a konstrukčními principy konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku odborného anglického jazyka. Navazující diskuze k dané problematice umožnila účastníkům přednášky zamyslet se nad možnostmi realizace konstrukčního výzkumu v rámci jejich oborové specializace.

English abstract

The goal of the lecture was to present the issue of educational design research as a relatively new approach in pedagogical research that supports the role of reflective practitioners in the context of educational innovations. The potential of educational design research lies in the design and gradual development of effective educational interventions leading to the production of design principles, the critical development of a dominant theory, and the development of new theories. Besides, the lecture dealt with the methodology, results and design principles of the educational design research of the English for specific purposes coursebook. The follow-up discussion allowed the participants in the lecture to think about the possibilities of implementing educational design research within their field of specialization.

Keywords

konstrukční výzkum; dualistický přínos; metodologie; konstrukční principy; učebnice odborného anglického jazyka

Key words in English

educational design research; two-fold yield; methodology; design principles; English for specific purposes coursebook

Authors

ELLEDEROVÁ, E.

Released

13. 10. 2022

Location

Brno: Masarykova univerzita

BibTex

@misc{BUT180056,
  author="Eva {Ellederová}",
  title="Konstrukční výzkum ve vzdělávání: metodologie a možnosti",
  year="2022",
  address="Brno: Masarykova univerzita",
  note="lecture"
}