Publication detail

Návrh vhodných úprav pro optimalizaci ovladače varianty „B"

MOHAMMAD, H. VLAŠIC, F.

Original Title

Návrh vhodných úprav pro optimalizaci ovladače varianty „B"

English Title

Proposal of suitable modifications for optimization of variant "B" driver

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

V rámci konstrukčního návrhu ovladače varianty „B“ byly provedeny zásadní změny oproti původní koncepci - varianta motor + otočně zdvihací mechanismus a byla navržena nová - motor + modifikovaný mechanismus, která přirozeně vychází z původní koncepce. Stejně jako u předešlé koncepce, pohon zajišťuje stěračový motorek se šnekovou převodovkou, připojený na odpojovací mechanismus a převodovku. Vodící čep je veden ve vodorovné drážce konzoly (obr. 1), která umožňuje rotaci unašeče. Na unašeč jsou připojena ramena křídla, která vyjíždějí do smeků. Klíčovou změnou je však absence kuličkového šroubu s maticí, kterou nahrazuje otočný vertikální hřídel s vodícím čepem na jeho konci. Výhody a nevýhody těchto dvou koncepcí jsou shrnuty v roční odborné zprávě „Odborná zpráva o postupu prací a dosažených vý- sledcích za rok 2020“. Konec výstupního hřídele šnekové převodovky je rovnou spojen s čelním ozubeným kolem (pastorkem), které je součástí druhé převodovky s čelním ozubením se dvěma stupni. Namáhání ovladače je v podstatě rozděleno na dvě fáze, chod ovladače (otevírání / zavírání) a statické zatížení ve stavu dveří zavřeno – dveře jsou vyjeté ve smekách.

English abstract

Major changes have been made to the design of the "B" variant driver compared to the original concept - a variant engine + swivel lifting mechanism and was designed new - engine + modified mechanism, which naturally comes from the original concept. As with the previous concept, the drive is provided by a worm motor gearbox, connected to the disengagement mechanism and the gearbox. The guide pin is guided in horizontal groove of the bracket (Fig. 1), which allows the rotation of the carrier. The arms of the wing are attached to the carrier, which extend into the spruce. However, the key change is the absence of a ball screw with a nut, which is replaced by a swivel vertical shaft with a guide pin at its end. Advantages and disadvantages of these two concepts are summarized in the annual technical report Odbor Expert report on the progress of work and 2020 results ’. The end of the worm gear output shaft is straight connected with a spur gear, which is part of a second two-speed spur gearbox. The load on the actuator is basically divided into two phases, running controls (opening / closing) and static load when the door is closed - the door is extended in smacks.

Keywords

motor, zdvihací mechanismus, šneková převodovka,

Key words in English

engine, lifting mechanism, worm gearbox,

Authors

MOHAMMAD, H.; VLAŠIC, F.

Released

1. 5. 2021

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

BibTex

@techreport{BUT177012,
  author="Housam {Mohammad} and František {Vlašic}",
  title="Návrh vhodných úprav pro optimalizaci ovladače varianty „B{"}",
  year="2021",
  pages="1--8"
}