Publication detail

Konstrukční principy tvorby učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely

ELLEDEROVÁ, E.

Original Title

Konstrukční principy tvorby učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely

English Title

Design Principles for an English for Specific Purposes Coursebook

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Cílem tohoto příspěvku je formulovat vybrané teoretické a metodologické závěry a doporučení, které vyplývají z výsledků konstrukčního výzkumu učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely realizovaného ve spolupráci Ústavu jazyků Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického a Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jednotlivé kapitoly zde diskutují optimální charakteristiky učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely vyplývající z výzkumného zjištění za současné validace stávajících teorií tvorby učebních materiálů pro výuku anglického jazyka. První kapitola popisuje, jakým způsobem by mělo být v učebnici prezentováno učivo, aby byla zajištěna přehlednost učebnice a usnadněno osvojení učiva. Druhá kapitola řeší problematiku integrace řečových dovedností v souvislosti s teoriemi osvojování cizího jazyka a s akcentem na trend směřující k modelu procesního přístupu, které je třeba při tvorbě učebnic pro výuku angličtiny pro specifické účely zohlednit. Třetí a čtvrtá kapitola se zaměřují na různé způsoby osvojování slovní zásoby a jazykových prostředků v učebnicích angličtiny pro specifické účely. Text příspěvku je doplněn ilustrativními příklady úloh a aktivit z učebnice English for Information Technology, která byla předmětem konstrukčního výzkumu.

English abstract

The aim of this paper is to formulate selected theoretical and methodological conclusions and recommendations arising from the results of design-based research of an English for specific purposes coursebook carried out in cooperation between the Department of Foreign Languages of the Faculty of Electrical Engineering and Communication at the University of Technology and the Institute for Research in School Education of the Faculty of Education at Masaryk University in Brno. The individual chapters discuss the optimal characteristics of the English for specific purposes coursebook resulting from the research findings while validating the existing theories of English language learning materials design. The first chapter describes how the subject matter should be presented to ensure the clear arrangement of the coursebook and facilitate the English language acquisition. The second chapter addresses the issue of integration of language skills based on the theories of second language acquisition and the process-oriented approach, which should be taken into account when designing English for specific purposes coursebooks. The third and fourth chapters focus on different ways of acquiring vocabulary and language functions in English for specific purposes coursebooks. The text of the paper is supplemented by illustrative examples of tasks and activities from the coursebook English for Information Technology, which was the subject of design-based research.

Keywords

učebnice angličtiny pro specifické účely; teorie osvojování cizího jazyka; řečové dovednosti; slovní zásoba; jazykové funkce

Key words in English

English for specific purposes coursebook, theories of second language acquisition, language skills, vocabulary, language functions

Authors

ELLEDEROVÁ, E.

Released

20. 12. 2021

Publisher

Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC)

Location

Brno

ISBN

1804-9435

Periodical

CASALC Review

Year of study

11

Number

2

State

Czech Republic

Pages from

49

Pages to

64

Pages count

100

URL

BibTex

@article{BUT175395,
  author="Eva {Ellederová}",
  title="Konstrukční principy tvorby učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely",
  journal="CASALC Review",
  year="2021",
  volume="11",
  number="2",
  pages="49--64",
  doi="10.5817/CASALC2021-2-6",
  issn="1804-9435",
  url="https://journals.muni.cz/casalc-review/article/view/14766/14720"
}