Publication detail

BOZP v provozech s výskytem jemných a ultrajemných částic

KÖBÖLOVÁ, K. URBÁNEK, M. ADAMEC, V. ZEMAN, T. BLECHA, P. MAREK, J. MARTINCOVÁ, J. POPELOVÁ, B.

Original Title

BOZP v provozech s výskytem jemných a ultrajemných částic

English Title

OSH in operations with fine and ultrafine particles

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Rozvoj nové technologie s sebou přináší i potřebu ke zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podobně je to i pro provozy, kde dochází buď k syntéze, zpracování nebo nezáměrné produkci jemných a ultrajemných částic (<2,5 μm). Kvůli své velikosti a složení mohou mít tyto částice negativní vliv na zdraví člověka. Přímá expozice těmto částicím způsobuje velké riziko pro zaměstnance, kteří jsou v první líni při styku s nimi. Jako reakce na tuto problematiku byla vyvinuta metodika, jejímž cílem je hodnocení systému managementu BOZP a zvýšení její úrovně a efektivity. Navržená metodika je v souladu s doporučením od OECD z oblasti nanobezpečnosti. Metodika obsahuje jak hodnocení rizik spojených s expozicí pracovníků, tak míru vnímání rizik ze strany zaměstnanců v oblasti informovanosti o rizicích spojených s jemnými a ultrajemnými částicemi, vč. vnímání adekvátnosti stávajících bezpečnostních opatření pro snížení expozice pracovníků těmto částicím. Tento příspěvek se zaměřuje na aplikaci této metodiky, kdy na vzorovém příkladu je ukázaná aplikovatelnost v praxi.

English abstract

The development of new technology brings with it the need to improve the level of health and safety at work. This is similarly case for plants where either synthesis, processing, or unintentional production of fine and ultrafine particles (<2.5 μm) takes place. These particles, due to their size and composition, can have a negative impact on human health. Direct exposure to these particles is a major risk for workers, who are in frontline in contact with them. In response to this issue, a methodology has been developed to evaluate the OSH management system and improve its level and effectiveness. The proposed methodology is in line with the recommendation from the OECD in the field of nanosafety. The methodology includes both an assessment of the risks associated with worker exposure and the level of risk perception by workers in terms of awareness of the risks associated with fine and ultrafine particles, including the perception of the adequacy of existing safety measures to reduce worker exposure to these particles. This paper focuses on the application of this methodology, using a sample example to demonstrate its applicability in practice.

Keywords

BOZP, nanočastice, PM1, pracovní prostředí, řízení rizik

Key words in English

OSH, nanoparticles, PM1, work environment, risk assesment

Authors

KÖBÖLOVÁ, K.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.; ZEMAN, T.; BLECHA, P.; MAREK, J.; MARTINCOVÁ, J.; POPELOVÁ, B.

Released

9. 11. 2021

Publisher

Technická univerzita v Košiciach

Location

Košice

ISBN

978-80-553-3990-0

Book

Aktuálne otázky bezpečnosti práce - New Trends in Safety and Health

Edition

1.

Pages from

29

Pages to

36

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT174092,
  author="KÖBÖLOVÁ, K. and URBÁNEK, M. and ADAMEC, V. and ZEMAN, T. and BLECHA, P. and MAREK, J. and MARTINCOVÁ, J. and POPELOVÁ, B.",
  title="BOZP v provozech s výskytem jemných a ultrajemných částic
",
  booktitle="Aktuálne otázky bezpečnosti práce - New Trends in Safety and Health",
  year="2021",
  series="1.",
  pages="29--36",
  publisher="Technická univerzita v Košiciach",
  address="Košice",
  isbn="978-80-553-3990-0"
}