Publication detail

Modernizace zařízení pro zkoušky kontaktní únavy

MAZAL, P. PAPAJ, L. VLAŠIC, F.

Original Title

Modernizace zařízení pro zkoušky kontaktní únavy

English Title

Modernization of equipment for contact fatigue tests

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Výzkum v oblasti identifikace a hodnocení kontaktní únavy materiálů probíhá v Ústavu konstruování FSI, VUT v Brně již dlouhou řadu let. Většina zkušebních zařízení byla zkonstruována v polovině 70. let. Ve spolupráci s VÚVL Brno byla vytvořena jedna z nejvýznamnějších laboratoří pro zkoušení kontaktní únavy a ložisek. S ohledem na rychlý vývoj elektroniky a pouze omezené možnosti modernizace tato zařízení postupně zastarávala a byla vyřazována z provozu. Vzhledem k částečnému útlumu u výrobců ložisek v ČR postupně klesal zájem ze strany průmyslu. Situace se postupně mění a v současnosti se zájem opět zvyšuje. V současné době testování probíhá na dvou základních typech jednoúčelových strojů. Zkouší se zde kontaktní únava materiálů v kontaktech, které jsou zatěžovány axiální silou (na strojích Axmat) a radiální silou (stroje R-mat). Vzhledem k současným výzkumným úkolům i požadavkům z průmyslové praxe jsou tato zkušební zařízení postupně modernizována. V roce 2019 byly zcela rekonstruovány stroje Axmat a nyní v rámci tohoto projektu je realizována druhá etapa modernizace, která spočívá v rekonstrukci strojů typu R-mat. Zde prezentované výsledky jsou součástí dokončované diplomové práce Bc. Lukáše Papaje.

English abstract

Research in the field of identification and evaluation of contact fatigue of materials has been carried out at the Institute of Design, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology for many years. Most test facilities were designed in the mid-1970s. In cooperation with VÚVL Brno, one of the most important laboratories for testing contact fatigue and bearings was created. Due to the rapid development of electronics and only limited possibilities for modernization, these devices gradually became obsolete and were decommissioned. Due to the partial decline in bearing manufacturers in the Czech Republic, interest from industry gradually declined. The situation is gradually changing and currently interest is increasing again. Currently, testing takes place on two basic types of single-purpose machines. Contact fatigue of materials in contacts that are loaded by axial force (on Axmat machines) and radial force (R-mat machines) is tested here. Due to current research tasks and requirements from industrial practice, these test equipment is gradually being modernized. In 2019, Axmat machines were completely reconstructed and now, within the framework of this project, the second stage of modernization is being carried out, which consists in the reconstruction of R-mat type machines. The results presented here are part of the completed diploma thesis of Bc. Lukáš Papaj.

Keywords

zkušební stanice, kontaktní únava, zkušební vzorek, technická diagnostika

Key words in English

test station, contact fatigue, test sample, technical diagnostics

Authors

MAZAL, P.; PAPAJ, L.; VLAŠIC, F.

Released

18. 1. 2021

Pages from

1

Pages to

23

Pages count

23

BibTex

@techreport{BUT170800,
  author="Pavel {Mazal} and Lukáš {Papaj} and František {Vlašic}",
  title="Modernizace zařízení pro zkoušky kontaktní únavy",
  year="2021",
  pages="1--23"
}