Publication detail

Mikroskopická analýza bainiticky kalených ocelí

VLAŠIC, F. MOHAMMAD, H.

Original Title

Mikroskopická analýza bainiticky kalených ocelí

English Title

Microscopic analysis of bainitically hardened steels

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Za účelem verifikace a komparace mikroskopické struktury bainiticky kalených ložiskových materiálů byla provedena mikroskopická analýza dvou zkoumaných materiálů. Součástí této analýzy byla příprava metalografických preparátů, tj. odběr a označování vzorků, hrubé broušení, preparace vzorků, broušení, leštění a nakonec vyvolání struktury – leptání, měření (mikro)tvrdosti a samotná mikroskopická analýza. Z pohledu materiálů používaných pro výrobu valivých ložisek je trvanlivost a spolehlivost valivých ložisek cíleně zvyšována použitím přesnějších metalurgických technologií vycházejících z posledních výzkumů. Již dřívějšími výzkumy byla prokázána přímá souvislost mezi mikročistotou použité ložiskové ocele a výskytem podpovrchového únavového poškození ve valivém styku.

English abstract

In order to verify and compare the microscopic structure of bainitically hardened bearing materials, a microscopic analysis of two investigated materials was performed. Part of this analysis was the preparation of metallographic preparations, ie sampling and marking of samples, rough grinding, sample preparation, grinding, polishing and finally the development of the structure - etching, measurement of (micro) hardness and microscopic analysis itself. From the point of view of materials used for the production of rolling bearings, the durability and reliability of rolling bearings is purposefully increased by using more precise metallurgical technologies based on the latest research. Previous research has shown a direct link between the micropurity of the bearing steel used and the occurrence of subsurface fatigue damage in rolling contact.

Keywords

kalená ocel, měření tvrdosti, mikroskopická analýza

Key words in English

hardened steel, hardness measurement, microscopic analysis

Authors

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H.

Released

18. 1. 2021

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

BibTex

@techreport{BUT170798,
  author="František {Vlašic} and Housam {Mohammad}",
  title="Mikroskopická analýza bainiticky kalených ocelí",
  year="2021",
  pages="1--10"
}