Publication detail

ZMĚNY SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE V DŮSLEDKU DYNAMICKÉHO ZATĚŽOVÁNÍ LOŽISKOVÉ OCELI 100Cr6

HLOŽEK, J. MAZAL, P. NOHÁL, L.

Original Title

ZMĚNY SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE V DŮSLEDKU DYNAMICKÉHO ZATĚŽOVÁNÍ LOŽISKOVÉ OCELI 100Cr6

English Title

ZCHANGES OF ACOUSTIC EMMISION SIGNAL DUE TO DYNAMIC LOADING OF BEARING STEEL 100Cr6

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

V této práci bylo zkoumáno, jaký dopad má změna zatížení na vznik kontaktní únavy ložiskové oceli 100Cr6. Byly provedeny tři kompletní série experimentů pro stanovení základní trvanlivosti zkušebních vzorků, přičemž každá série měla jiný průběh zatížení. Během experimentů byla sledována intenzita vibraci, pro ukončení zkoušky a signál akustické emise, který podrobněji popisuje průběh modelových zkoušek ložiskových materiálů. Právě záznam metody akustické emise je zde detailněji zkoumán a popsán.

English abstract

In this paper, the impact of the load change on the contact fatigue of bearing steel 100Cr6 was investigated. Three complete series of experiments were performed to determine the rating life of the test specimens, with each series having a different load pattern. During the experiments, the intensity of the vibration was controlled to end the test and the acoustic emission signal were monitored. Exactly the record of the acoustic emission method is more examined and described in more detail.

Keywords

kontaktní únava; akustická emise; ocel 100Cr6

Key words in English

Rolling contact fatigue; acoustic emission; steel 100Cr6

Authors

HLOŽEK, J.; MAZAL, P.; NOHÁL, L.

Released

11. 11. 2019

Publisher

VUTIUM, ČNDT

Location

Brno

Pages from

33

Pages to

40

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT163436,
  author="Jiří {Hložek} and Pavel {Mazal} and Libor {Nohál}",
  title="ZMĚNY SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE V DŮSLEDKU DYNAMICKÉHO ZATĚŽOVÁNÍ LOŽISKOVÉ OCELI 100Cr6",
  year="2019",
  pages="33--40",
  publisher="VUTIUM, ČNDT",
  address="Brno"
}