Publication detail

Měření chladicích účinků trysek sekundárního chlazení ZPO

KOTRBÁČEK, P. LUKS, T. RAUDENSKÝ, M.

Original Title

Měření chladicích účinků trysek sekundárního chlazení ZPO

English Title

Measurement of cooling effects of nozzles of CCM secondary cooling

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Cílem laboratorních měření, popsaných v příspěvku, je získání parametrů umožňujících matematický popis chladicích účinků trysek.Laboratorní měření a následné vyhodnocení jsou navržené tak, aby bylo možné získat reálné okrajové podmínky, vyjádřené hodnotami součinitele přestupu tepla (HTC) v závislosti na poloze a povrchové teplotě. Typickou oblastí využívající tyto okrajové podmínky je oblast sekundárního chlazení plynule odlévaných sochorů. V příspěvku je popsán postup měření a vyhodnocení, včetně ukázky experimentálně získaných okrajových podmínek. Tyto podmínky jsou využívané pro simulace tuhnutí a chladnutí odlévaných sochorů. Znalost okrajových podmínek také umožňuje nastavení a optimalizaci chladicích sekcí ve všech provozech využívajících vodní nebo vodovzdušné chlazení.

English abstract

The aim of the laboratory measurements described in the paper is to obtain parameters enabling a mathematical description of the cooling effects of the nozzles. Laboratory measurements and subsequent evaluations are designed to obtain real boundary conditions, expressed by the Heat Transfer Factor (HTC) values in dependence on position and surface temperature. A typical area utilising these boundary conditions is the secondary cooling zone of continuously cast billets. The paper describes the measurement and evaluation process, including the experimentally obtained marginal conditions. These conditions are used to simulate solidification and cooling of cast billets. Knowledge of boundary conditions makes it also possible to set and optimise cooling sections in all process plants using water or water-air cooling systems.

Keywords

kontinuální lití; sekundární chlazení; tryska; okrajová podmínka; teplota

Key words in English

kontinuální lití; sekundární chlazení; tryska; okrajová podmínka; teplota

Authors

KOTRBÁČEK, P.; LUKS, T.; RAUDENSKÝ, M.

Released

1. 11. 2018

Publisher

OCELOT s.r.o.

Location

Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava-Vítkovice, Czech Rep.

ISBN

0018-8069

Periodical

Hutnické listy

Year of study

LXXI

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

126

Pages to

130

Pages count

5

URL

BibTex

@article{BUT156375,
  author="Petr {Kotrbáček} and Tomáš {Luks} and Miroslav {Raudenský}",
  title="Měření chladicích účinků trysek sekundárního chlazení ZPO",
  journal="Hutnické listy",
  year="2018",
  volume="LXXI",
  number="6",
  pages="126--130",
  issn="0018-8069",
  url="https://www.hutnickelisty.cz/clanky/"
}