Publication detail

Měření chladících účinků trysek sekundárního chlazení ZPO

KOTRBÁČEK, P. LUKS, T. HORSKÝ, J.

Original Title

Měření chladících účinků trysek sekundárního chlazení ZPO

English Title

Heat transfer measurement of the secondary cooling for the continuous casting

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Cílem laboratorních měření, popsaných v příspěvku, je získání parametrů umožňujících matematický popis chladících účinků trysek. Laboratorní měření a následné vyhodnocení je navržené tak, aby bylo možné získat reálné okrajové podmínky, vyjádřené hodnotami součinitele přestupu tepla (HTC) v závislosti na poloze a povrchové teplotě. Typickou oblastí využívající tyto okrajové podmínky je oblast sekundárního chlazení plynule odlévaných sochorů [1-3]. V příspěvku je popsán postup měření a vyhodnocení, včetně ukázky experimentálně získaných okrajových podmínek. Tyto podmínky jsou využívané pro simulace tuhnutí a chladnutí odlévaných sochorů. Znalost okrajových podmínek také umožňuje nastavení a optimalizaci chladících sekcí ve všech provozech využívajících vodní nebo vodovzdušné chlazení.

English abstract

The aim of the laboratory measurements described in the paper is to obtain parameters enabling a mathematical description of the cooling effects of the nozzles. Laboratory measurements and subsequent evaluations are designed to obtain real boundary conditions, expressed by the Heat Transfer Coeficient (HTC) values, depending on position and surface temperature. A typical area utilizing these boundary conditions is the secondary cooling area of continuously cast billets [1-3]. The paper describes the procedure of measurement and evaluation, including experimentally obtained marginal conditions. These conditions are used to simulate solidification and cooling of cast billets. Knowledge of boundary conditions also allows setting and optimization of cooling sections in all plants using water or air cooling.

Keywords

kontinuální lití, sekundární chlazení, tryska, okrajová podmínka, teplota

Key words in English

continuous casting, secondary cooling, nozzle, boundary condition, temperature

Authors

KOTRBÁČEK, P.; LUKS, T.; HORSKÝ, J.

Released

4. 9. 2018

Publisher

ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

Location

Brezno

ISBN

978-80-973141-0-1

Book

Odborná konferencia ŽP VVC 2018 Zborník príspevkov

Pages from

65

Pages to

70

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT150963,
  author="Petr {Kotrbáček} and Tomáš {Luks} and Jaroslav {Horský}",
  title="Měření chladících účinků trysek sekundárního chlazení ZPO",
  booktitle="Odborná konferencia ŽP VVC 2018 Zborník príspevkov",
  year="2018",
  pages="65--70",
  publisher="ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.",
  address="Brezno",
  isbn="978-80-973141-0-1"
}