Publication detail

Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04011374 za rok 2017

BUKÁČEK, V. MAZAL, P. JÁNA, M. KOULA, V. VLAŠIC, F.

Original Title

Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04011374 za rok 2017

English Title

The final report on the project TA04011374 for 2017

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Ve sledovaném obdobı́ se podařilo zcela naplnit cı́le projektu. Jednotlivé vady tekutinových mechanismů jsou pomocı́ odzkoušené metody identifikovatelné, lze je bezpečně rozeznat a to i v takových hodnotách, ve kterých nejsou zřejmé jejich vnějšı́ projevy. To znamená, že se podařilo dosáhnout cı́le "predikovat vznik závažné závady". Diagnostická aparatura byla dokončena jak po stránce mechanické tak i po stránce softwarové. Proběhlo ověřenı́ diagnostické aparatury na vzorku pneumatických válců jednoho typorozměru v sérii 20 ks. Diagnostická aparatura je mobilní - umožňuje přesun a rychlé zprovoznění např. ve výrobních provozech.

English abstract

In the period under review, the objectives of the project were fully met. Individual defects of fluid mechanisms are identifiable by means of tried-and-true methods, can be safely distinguished, even in those values in which their external manifestations are not apparent. This means that the goal of "predicting the occurrence of a major defect" has been achieved. Diagnostic equipment has been completed both mechanically and software. Certified diagnostic equipment was tested on a sample of pneumatic cylinders of one dimensional dimension in a series of 20 pieces. The diagnostic device is mobile - it allows moving and quick commissioning, for example in production facilities.

Keywords

pneumatický válec; poškození; diagnostika; akustická emise

Key words in English

pneumatic cylinder; damage; diagnostics; acoustic emission

Authors

BUKÁČEK, V.; MAZAL, P.; JÁNA, M.; KOULA, V.; VLAŠIC, F.

Released

29. 12. 2017

Publisher

TA ČR

Location

Polička

Pages from

1

Pages to

25

Pages count

25

BibTex

@techreport{BUT146504,
  author="Vladimír {Bukáček} and Pavel {Mazal} and Václav {Koula} and František {Vlašic}",
  title="Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04011374 za rok 2017",
  year="2017",
  publisher="TA ČR",
  address="Polička",
  pages="1--25"
}