Publication detail

DAŇOVÁ OPTIMALIZACE A PRINCIPY CSR – MOHOU BÝT SKUTEČNĚ V SOULADU?

HODINKOVÁ, M. SVIRÁK, P.

Original Title

DAŇOVÁ OPTIMALIZACE A PRINCIPY CSR – MOHOU BÝT SKUTEČNĚ V SOULADU?

English Title

TAX OPTIMIZATION AND CSR PRINCIPLES - THEY CAN ACTUALLY BE IN COMPLIANCE?

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Snahu optimalizovat daňovou povinnost podnikatelského subjektu je možné považovat za racionální chování každého daňového poplatníka. Celá řada především mezinárodních společností se prezentuje jako společensky odpovědné firmy, které aplikují do svých každodenních aktivit principy CSR. CSR představuje určitou formu dobrovolného závazku společnosti chovat se zodpovědně vůči prostředí a společnosti, ve kterém firma působí. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat a zhodnotit, zda je možné, aby společnosti používaly různé nástroje daňové optimalizace a současně byly schopné aplikovat principy společenské odpovědnosti firem, a to ve třech základních oblastech CSR (oblasti sociální, environmentální a ekonomické). Závěry výzkumu poukazují na skutečnost, že zajistit soulad naplňování principů CSR a současně realizovat daňovou optimalizaci může být poněkud obtížné. Dosažené výsledky ukazují, že společnosti se orientují především na naplňování sociální oblasti CSR, následovanou oblastí environmentální, a že ekonomická oblast CSR u většiny zkoumaných objektů bývá v současné době spíše opomíjena.

English abstract

Efforts to optimise company´s tax liability can be considered as a rational behaviour of each taxpayer. A number of international companies present themselves as a socially responsible company, which apply the CSR principles into their daily activities. CSR represents a form of voluntary commitment of a company to act responsibly towards the environment and the society, where the company operates. The main aim of the paper is to analyse and assess whether it is possible that the companies can use different tax optimization instruments and at the same time have been able to apply the corporate social responsibility principles, in all of the tree basic areas (the social, environmental and economic). Research findings point to the fact that the fulfilment of the CSR principles to ensure compliance and to simultaneously implement tax optimisation can be quite difficult. The obtained results show that the companies are oriented mainly to the fulfilment of the CSR social area, followed by the environmental area. The economic area of CSR is currently rather neglected in the majority of tested companies.

Keywords

daňová optimalizace, společenská odpovědnost firem, daňové ráje

Key words in English

tax optimization, corporate social responsibility, tax havens

Authors

HODINKOVÁ, M.; SVIRÁK, P.

Released

6. 4. 2017

ISBN

1805-6873

Periodical

ACTA STING

Year of study

2017

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

39

Pages to

53

Pages count

15

BibTex

@article{BUT141133,
  author="Monika {Hodinková} and Pavel {Svirák}",
  title="DAŇOVÁ OPTIMALIZACE A PRINCIPY CSR – MOHOU BÝT SKUTEČNĚ V SOULADU?",
  journal="ACTA STING",
  year="2017",
  volume="2017",
  number="1",
  pages="39--53",
  issn="1805-6873"
}