Publication detail

Hodnocení raných stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu

VLAŠIC, F. MAZAL, P. BÁRTKOVÁ, D.

Original Title

Hodnocení raných stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu

English Title

Assessment of Early Fatigue of Power Plant Material Using Acoustic Emission Method

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Práce se zabývá aplikací metody akustické emise za účelem detekce a hodnocení raných stádií cyklického poškozování. Jedná se zejména o různé projevy cyklické plastické deformace, která vede k tvorbě skluzových pásem a mikrotrhlin. Pro účely této práce byla vybrána reaktorová Cr-Ni-Mo-V nízkolegovaná ocel. Signál akustické emise byl korelován s mechanismy plastické deformace a změnami zatěžovací (rezonanční) frekvence zkušebního vzorku zatěžovaného na únavovém zařízení RUMUL. Práce je také zaměřena na analýzu signálu akustické emise při otevírání a zavírání trhliny.

English abstract

This work presents the application of the acoustic emission technique for detection and characterization of early fatigue damage. Specifically various manifestations of the localized plastic deformation that is the precursor of microcrack formation. A nuclear Cr-Ni-Mo-V low-alloy steel has been chosen for this study. The acoustic emission signal has been correlated with the defect formation mechanisms and the registration of loading (resonant) frequency changes of the tested specimen taken by RUMUL fatigue machine. The work is focused on the analysis of the acoustic emission signal during opening and closure half-cycle.

Keywords

hodnocení únavového chování, akustická emise, iniciace trhliny, reaktorová ocel

Key words in English

fatigue behaviour assessment, acoustic emission, crack initiation, power plant material

Authors

VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; BÁRTKOVÁ, D.

RIV year

2015

Released

3. 6. 2015

Publisher

AF Power agency a.s.

Location

Praha

ISBN

1802-8535

Periodical

All for Power

Year of study

9

Number

3/2015

State

Czech Republic

Pages from

98

Pages to

100

Pages count

3

URL

BibTex

@article{BUT115045,
  author="František {Vlašic} and Pavel {Mazal} and Denisa {Bártková}",
  title="Hodnocení raných stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu",
  journal="All for Power",
  year="2015",
  volume="9",
  number="3/2015",
  pages="98--100",
  issn="1802-8535",
  url="http://www.allforpower.cz"
}