Publication detail

Vliv zapojení potrubí do zásobníku tepla pro solární soustavy

HORÁK, P. VENDLOVÁ, L.

Original Title

Vliv zapojení potrubí do zásobníku tepla pro solární soustavy

English Title

INFLUENCE PIPEWORK IN TO THE HEAT STORAGE FOR SOLAR SYSTEMS

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Solární soustavy jsou dnes běžně navrhovaným a používaným zařízením pro ohřev teplé vody (TV), vytápění, popř. kombinací obojího [1]. V principu jde sice o velmi jednoduchá zařízení, ale jejich praktická realizace není zcela triviální záležitostí. Vý-sledný výkon solární soustavy je ovlivněn správným návrhem projektanta a také kvalitní a odbornou montáží. Často i drobný konstrukční detail může mít vliv na výkonnost so-lárního systému. V případě použití ohřevu TV pomocí deskového výměníku ukazují pří-pady z praxe [2], že ne vždy je zapojení zásobníku TV správné, což v konečném dů-sledku snižuje přínos solární soustavy. Bohužel někdy ani sami projektanti netuší, jak velký význam má zapojení zásobníku. Tento článek se zabývá CFD optimalizací způ-sobu zapojení akumulační nádrže pro ohřev TV v solární soustavě v případě nepřímého ohřevu zásobníku s deskovým výměníkem. Cílem bylo získat aplikovatelné výstupy a na jejich základě formulovat doporučení pro projektanty.

English abstract

This article deals with CFD optimization of connection type storage tank for DHW in the solar system in the case of indirect heating tank with plate heat exchanger. The aim was to obtain applicable outputs and on their basis to formulate recommendations for designers.

Keywords

potrubí, zapojení, solární soustava, simulace

Key words in English

piping, connections, solar assembly, simulation

Authors

HORÁK, P.; VENDLOVÁ, L.

RIV year

2015

Released

30. 4. 2015

Publisher

Topin Media s.r.o.

Location

Praha

ISBN

1211-0906

Periodical

Topenářství

Year of study

49

Number

290

State

Czech Republic

Pages from

44

Pages to

46

Pages count

4

BibTex

@article{BUT113305,
  author="Petr {Horák} and Lucie {Vendlová}",
  title="Vliv zapojení potrubí do zásobníku tepla pro solární soustavy",
  journal="Topenářství",
  year="2015",
  volume="49",
  number="290",
  pages="44--46",
  issn="1211-0906"
}