Publication detail

Lehký izolační beton

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

Lehký izolační beton

English Title

Lightweight insulating concrete

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Stejně jako se při normálních podmínkách využívá hojně izolačních hmot na polymerní bázi (např. pěnový polystyrén, polyuretan, atd.), je neustále důležitější hledat nové způsoby provádění tepelné izolace i ve speciálních podmínkách. Pro tyto speciální aplikace tepelně-izolačního systému je možné využití lehkého betonu. Nově vyvíjená hmota je založena na silikátové bázi (pojená cementovou matricí) a je určena především do prostředí s vyššími teplotami. Prostředí je charakterizováno návrhovými teplotami do 200 st. C. V současné době existuje velké množství tepelně náročnějších zařízení, jejichž renovace bude v dohlednu velice aktuální s ohledem na neustále se zvyšující ceny energií a snahu o ekologičtější počínání jednotlivých výrobních zařízení. Podstatou nově vyvíjeného materiálu je spojení ochrany a obnovy povrchu stávajících objektů se snížením jejich energetické náročnosti. Materiál by měl spojovat výhody dosud vyráběných lehkých betonů (nízká objemová hmotnost, vysoký tepelný odpor, malé výrobní náklady) s vysokou tepelnou odolností. Vytvořením makropórovité struktury u hmoty na silikátové bázi plněné odpadními materiály, získáme materiál schopný odolávat vyšším teplotám s dostatečným tepelným odporem, jehož výroba je finančně méně nákladná oproti ostatním izolačním materiálům srovnatelných vlastností.

English abstract

The insulating materials on polymer basis (e.g., polystyrene foam, polyurethane, etc.) are widely used in normal conditions. It is important to seek new ways of implementation of thermal insulation for special conditions in a similar way. For these special applications of thermal insulation it is possible to use lightweight concrete. The newly developed material is on silicate basis (bonded with cement matrix), and it is primarily intended for use in higher temperatures. Environment of use is characterized by the temperatures up to 200 degrees. There are currently many of heat-demanding devices. Their renovation will be very much in sight for ever-increasing prices of energy and commitment to greener behaviour of individual production facilities. The essence of the newly developed material is to connect the protection and restoration of the surface of existing buildings and to reduce their energy consumption. The material should combine the advantages of today produced lightweight concrete (low density, high heat resistance, low production costs) with high thermal resistance. By creating macro porous structure in the silicate based material filled with waste materials, we obtain material capable of resistance to higher temperatures. Also the production is less expensive than other insulation materials of comparable properties.

Keywords

lehký beton, perlit, popílek

Key words in English

lightweight concrete, perlite, fly ash

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

RIV year

2012

Released

21. 11. 2012

Publisher

ČBS Servis, s. r. o.

Location

Hradec Králové

ISBN

978-80-87158-32-6

Book

Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012

Pages from

427

Pages to

430

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT95624,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Lehký izolační beton",
  booktitle="Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012",
  year="2012",
  pages="427--430",
  publisher="ČBS Servis, s. r. o.",
  address="Hradec Králové",
  isbn="978-80-87158-32-6"
}