Publication detail

Studium mikrostruktury žárovzdorných materiálů

NEVŘIVOVÁ, L.

Original Title

Studium mikrostruktury žárovzdorných materiálů

English Title

Study of microstructure of refractories

Type

dissertation

Language

Czech

Original Abstract

Předkládaná disertační práce komplexně shrnuje problematiku dinasu, popisuje užitné vlastnosti tohoto žárovzdorného materiálu pro různé aplikace, charakterizuje dostupné suroviny použitelné pro jeho výrobu a výrobní technologii zejména s ohledem na přeměny SiO2 v žáru. Velká pozornost byla těmto přeměnám věnována s ohledem na jejich zásadní roli při výrobě dinasu. Práce rovněž mapuje současný stav na celosvětovém trhu se žárovzdorným materiálem, kde najdeme nejen dodavatele dinasu z EU, ale také z Ameriky a z Asie. Práce se zabývá problematikou koksárenského, sklářského a tepelně izolačního dinasu, popisuje mikrostrukturu všech uvedených druhů dinasu, charakterizuje jeho užitné vlastnosti a hodnotí vliv výrobní technologie na výsledné užitné vlastnosti materiálu.

English abstract

Submitted dissertation summarizes the complex issue of silica, describes properties of this refractory for various applications, and characterizes available raw materials applicable for its production and production technology mostly with respect to SiO2 modification in heat. Great attention has been denoted to these modifications with respect to their basic role at the silica production. The thesis also surveys the present state on the worldwide market with refractories where suppliers either from EU or from America and Asia can be found.

Key words in English

silica

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.

Released

30. 6. 2005

Pages from

1

Pages to

152

Pages count

152

BibTex

@phdthesis{BUT66761,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="Studium mikrostruktury žárovzdorných materiálů",
  pages="1--152",
  year="2005"
}