Publication detail

Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území

HLAVÍNEK, P. PRAX, P. HLUŠTÍK, P. SKLENÁROVÁ, T. POLÁŠKOVÁ, K. KUBÍK, J.

Original Title

Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území

English Title

Storm Water Management in the Urbanized Area

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek pojednává o hospodařeni' s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Současný způsob nakládám' s dešťovými vodami je zaměřen především na ochranu nemovitostí před záplavami. Zabezpečení dlouhodobé funkce stokových sítí a čistíren odpadních vod je spojeno se vzrůstajícími náklady a je zřejmé že tento způsob není možné celosvětově realizovat. Dosavadní způsob odvádění dešťových vod ohrožuje stav vodních toků a vodních zdrojů. Důsledným uplatněním moderních trendů odvodnění urbanizovaných území, jehož zásady jsou v příspěvku diskutovány, lze minimalizovat odtok dešťové vody do kanalizace a výrazně eliminovat problémy spojené s odváděním dešťových vod.

English abstract

Paper deals with storm water management in urban area. Present methods of storm water management are focused on protection of reál property against flooding. Securing of long term funcťion of sewerage network and wastewater treatment plants is linked with increasing cost and is clear that this method cannot be implemented worldwide. Present methods of storm water collection endanger statě of water bodies and water resources. Rigorous application of modern trends of drainage of urban areas, whose fundamentals are discussed in páper, storm water runoff can be minimized and problems with storm water collection can be eliminated.

Key words in English

Storm water, reuse, detention, infiltration, infiltration facilities, pollution of storm water

Authors

HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.

RIV year

2006

Released

1. 5. 2006

Publisher

Vodní hospodářství

ISBN

1211-0760

Periodical

Vodní hospodářství

Year of study

56

Number

5

State

Czech Republic

Pages from

163

Pages to

165

Pages count

3

BibTex

@article{BUT43350,
  author="Petr {Hlavínek} and Petr {Prax} and Petr {Hluštík} and Tatiana {Mifková} and Klára {Polášková} and Jiří {Kubík}",
  title="Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území",
  journal="Vodní hospodářství",
  year="2006",
  volume="56",
  number="5",
  pages="163--165",
  issn="1211-0760"
}