Publication detail

Retence dešťových vod

HLAVÍNEK, P. PRAX, P. SKLENÁROVÁ, T. KUBÍK, J. POLÁŠKOVÁ, K. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Retence dešťových vod

English Title

Storm water retention

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Předkládány projekt řeší' problematiku nakládáni' s dešťovými vodami v intravilánu. V době intenzivní výstavby stokových sítí bylo prioritou odvádět deštové vody po jejich dopadu na povrch co nejrychleji z urbanizovaného území. Proto je dnes převážná většina deštových vod odváděna do recipientu bez možnosti jejího využití v místě vzniku. Nevýhodou tohoto způsobu odvodnění je: zatížení jednotného systému zvýšení objemu přepadů z odlehčovacích komor ředění přítoku odpadních vod na čistírnu odpadních vod během dešťové události. zvyšování přirozeného průtoku v menších vodních tocích" snižování obnovy podzemních vod. Mezi nové možnosti zlepšení stávajícího stavu patří zejména užívání dešťové vody, její retence a infiltrace. V rámci projektu budou vyvíjeny metody a přístupy pro řešení problematiky retence (rok 2005), užívání (rok 2006) a zasakování dešťových vod (rok 2007). Průzkum, popis a realizace výše uvedených opatření má velký význam nejen pro sanaci stávajících a návrh nově budovaných veřejných odvodňovacích systémů, ale zejména pro zkvalitnění ochrany vodních zdrojů a vodních toků.

English abstract

The project deals with storm water utilization in urban area. During former intensive construction of sewer networks quick rain water outflow from urban area was preferred. Therefore nowadays most rain water is drained as quickly as possible to receiving body without any useful use. The main disadvantages of such drainage conception are following: overloading of the combine drainage systém increasing of the overflow volume from combined sewer overflow structure dilution of the wastewater inflow to wastewater treatment plant during rain event increasing of flow volume in receiving streams reduction of groundwater restoration Storm water retention, use and infiltration belong among main possibilities of current situation improving. Following methods and approaches will be developed in the frame of the project storm water retention (year 2005), storm water use (year 2006) and storm water infiltration (year 2007). Survey, description and realisation of measures above are important not only for rehabilitation of current and design of new public sewer systems but in particular for improving both water sources and water bodies protection.

Key words in English

storm water retention, storm water legislation, urban area, decentralised retention of storm water

Authors

HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; HLUŠTÍK, P.

RIV year

2006

Released

1. 7. 2006

Publisher

Vodní hospodářství

Location

Praha

ISBN

1211-0760

Periodical

Vodní hospodářství

Year of study

56

Number

7

State

Czech Republic

Pages from

230

Pages to

233

Pages count

4

BibTex

@article{BUT43330,
  author="Petr {Hlavínek} and Petr {Prax} and Tatiana {Mifková} and Jiří {Kubík} and Klára {Polášková} and Petr {Hluštík}",
  title="Retence dešťových vod",
  journal="Vodní hospodářství",
  year="2006",
  volume="56",
  number="7",
  pages="230--233",
  issn="1211-0760"
}