Publication detail

Přírodě blízké způsoby dočištění odpadních vod v kombinaci s ozonizací

KOSÍK, O.

Original Title

Přírodě blízké způsoby dočištění odpadních vod v kombinaci s ozonizací

English Title

Nature-based solutions coupled with ozonation for wastewater post-treatment

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Obavy o vodní prostředí dnes způsobují zvýšené povědomí o přítomnosti léčiv v odpadních vodách. V kontextu evropské legislativy, která je v současné době ve schvalovacím procesu, bude pro všechny čistírny odpadních vod stanoven soubor požadavků na odstranění vybraných léčiv. Čtyřměsíční pilotní test ukázal, že současné konvenční čistírny odpadních vod technologicky nejsou schopny docílit redukce mikropolutantů pod požadovanou úroveň. V rámci měření se průměrná míra odstranění sledovaných léčiv samotnou čistírnou odpadních vod pohybovala v rozmezí 22–60 %. Dodatečná aplikace ozonizace rapidně zvýšila degradaci zkoumaných látek, kdy se podařilo odstranit 50–90 % ze zbývajícího znečištění odtoku čistírny odpadních vod, v závislosti na dávce ozonu. Cílem této práce bylo určit účinnost různých přírodně blízkých způsobů čištění v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy na bázi ozonizace pro dodatečné odstraňování léčiv. V této studii se dodatečná míra odstranění sledovaných léčiv docílená pomocí přírodně blízkých způsobů čištění, po aplikaci ozonizace při dávce 5 mg∙l-1, pohybovala v rozmezí 15–88 %, v závislosti na konkrétním přírodním řešení. Nejlepší výsledky vykazovalo granulované aktivní uhlí s průměrnou mírou odstranění 70–88 %, nicméně ekonomicky výhodnější umělý mokřad dosahoval neméně špatných výsledků s dodatečným průměrným odstraněním 68–85 %.

English abstract

Concern for the aquatic environment is nowadays causing an increased awareness of the presence of pharmaceuticals in wastewater. In the context of the European legislation, which is currently in the approval process, an updated set of requirements for all wastewater treatment plants will be given to remove chosen pharmaceuticals. Four-month pilot testing showed that the current conventional wastewater treatment plants are technologically unable to achieve a reduction of micropollutants below the required level. As part of the measurement, the average removal rate of the monitored pharmaceuticals by the wastewater treatment plant itself ranged from 22–60%. The additional application of ozonation rapidly increased the degradation of the investigated substances by 50–90% of the remaining pollutants, depending on the ozone dosage. The main aim of this work was to determine the efficacy of different nature-based solutions in combination with advanced oxidation processes based on ozonation for the additional removal of micropollutants. In this study, the additional removal rate of target pharmaceuticals achieved by nature-based solutions after ozone application at a dose of 5 mg∙l-1 ranged from 15–88%, depending on the given technology. Granular activated carbon showed the best results among nature-based solutions, with an average removal rate of 70–88%. However, the economically more efficient option, constructed wetland, reached an additional removal rate of 68–85%.

Keywords

Přírodě blízké způsoby čištění, dočištění, odpadní voda, ozonizace, léčiva, odstranění, ekotoxicita, celkový dusík

Key words in English

Nature-based solutions, post-treatment, wastewater, ozonation, pharmaceuticals, removal-rate, ecotoxicity, total nitrogen

Authors

KOSÍK, O.

Released

26. 11. 2023

Publisher

Vodárenský informační portál

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Number

měsíčně

State

Czech Republic

Pages count

8

URL

BibTex

@article{BUT185491,
  author="Ondřej {Kosík}",
  title="Přírodě blízké způsoby dočištění odpadních vod v kombinaci s ozonizací",
  journal="Vodovod.info",
  year="2023",
  number="měsíčně",
  pages="8",
  issn="1804-7157",
  url="https://vodovod.info/kanalizace-a-cov/502-prirode-blizke-zpusoby-docisteni-odpadnich-vod-v-kombinaci-s-ozonizaci"
}