Publication detail

Poloprovoz využití ozonizace pro odstranění léčiv z odtoku ČOV Blansko

MACSEK, T. KOSÍK, O. HLAVÍNEK, P. HALEŠOVÁ, T.

Original Title

Poloprovoz využití ozonizace pro odstranění léčiv z odtoku ČOV Blansko

English Title

Semi-operational use of ozonation aiming for the removal of pharmaceuticals from the Blansko WWTP effluent

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Přítomnost léčiv v odpadních vodách přitahuje rostoucí zájem kvůli obavám o vodní prostředí. Tato práce si klade za cíl (i) kvantifikovat léčiva v odpadních vodách města Blanska, (ii) určit účinnost současné konvenční čistírny odpadních vod (ČOV) v Blansku, (iii) zkoumat vlivy ozonizace na odstraňování mikropolutantů z odpadních vod ČOV, a (iv) vyhodnotit tři přístupy ke kontrole ozonu s cílem snížit neplnění předpisů a snížit provozní náklady. Čtyřměsíční pilotní test ukázal, že současné konvenční ČOV nedostačují ke snížení mikropolutantů pod požadovanou úroveň. V této studii byla průměrná míra odstranění 26 léčiv v rozmezí 22 – 60 %. Dodatečná aplikace ozonizace rapidně zvýšila degradaci zkoumaných látek, když bylo dosaženo dalších 50 – 90 % míry odstranění v závislosti na použité dávce ozonu. Ve srovnání s konstantním dávkováním jsou pokročilé strategie řízení založené na poměru O3/TOC nebo změně absorbance UV254 lepší v dosahování vyšší účinnosti odstraňování a snižování provozních nákladů.

English abstract

The presence of pharmaceuticals in wastewater is attracting growing interest due to concern for the aquatic environment. This work aims to (i) quantify pharmaceuticals in the wastewater of the city Blansko, (ii) determine the effectiveness of the current conventional wastewater treatment plant (WWTP) in Blansko, (iii) investigate the effects of ozonation for micropollutants removal from WWTPeffluent, and (iv) evaluate three ozone control approaches to reduce non-fulfillment of regulations anddecrease of operational costs. A four-month pilot test showed that current conventional WWTPs are not sufficient to reduce micropolutants below required levels. In this study, the average removal rate of 26 pharmaceuticals was in the range 22 – 60 %. Additional application of ozonation has rapidly increased the degradation of investigated compounds when an additional 50 – 90 % removal rate was reached, depending on the ozone dose applied. In comparison with constant dosing, advanced control strategies based on the O3/TOC ratio or change in UV254 absorbance are superior in reaching higher removal efficiency and lowering operational costs.

Keywords

ozonizace, léčiva, odstranění, absorbance, koncentrace

Key words in English

ozonation, pharmaceuticals, removal-rate, absorbance, concentration

Authors

MACSEK, T.; KOSÍK, O.; HLAVÍNEK, P.; HALEŠOVÁ, T.

Released

5. 10. 2023

Publisher

Ardec s.r.o.

Location

Velké Bílovice

ISBN

978-80-86020-97-6

Book

Sborník přednášek z konference Městské vody 2023

Edition number

první

Pages from

115

Pages to

122

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT184857,
  author="Tomáš {Macsek} and Ondřej {Kosík} and Petr {Hlavínek} and Taťána {Halešová}",
  title="Poloprovoz využití ozonizace pro odstranění léčiv z odtoku ČOV Blansko",
  booktitle="Sborník přednášek z konference Městské vody 2023",
  year="2023",
  number="první",
  pages="115--122",
  publisher="Ardec s.r.o.",
  address="Velké Bílovice",
  isbn="978-80-86020-97-6"
}