Publication detail

Využití ozonizace za účelem redukce farmaceutických látek a jejich metabolitů z veterinárních odpadních vod

MACSEK, T. KOSÍK, O. HLAVÍNEK, P. HALEŠOVÁ, T.

Original Title

Využití ozonizace za účelem redukce farmaceutických látek a jejich metabolitů z veterinárních odpadních vod

English Title

Use of ozonation to reduce pharmaceutical substances and their metabolites from veterinary wastewater

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Mikropolutantům se v poslednílch letech věnuje zvýšená pozornost, jelikož představují potenciální hrozby pro životní prostředí. Snaha o regulaci výskytu mikropolutantů v životním prostředí je postupně transformována do návrhů metodik a směrnic cílících na monitoring a eliminaci těchto látek. V oboru vodního hospodářství se v současnosti na úrovni Evropské unie připravuje regulace, která ve svém návrhu požaduje výraznou redukci vybraných reprezentativních mikropolutantů na čistírnách odpadních vod do konce roku 2035.

English abstract

Micropollutants have received increased attention in recent years, as they represent potential threats to the environment. Efforts to regulate the occurrence of micropollutants in the environment are gradually being transformed into proposals for methodologies and guidelines aimed at monitoring and eliminating these substances. In the field of water management, a regulation is currently being prepared at the level of the European Union, which in its proposal calls for a significant reduction of selected representative micropollutants at wastewater treatment plants by the end of 2035.

Keywords

odpadní voda; léčiva; pokročilé oxidační procesy; ozonizace

Key words in English

Wastewater; medicines; advanced oxidation processes; ozonation

Authors

MACSEK, T.; KOSÍK, O.; HLAVÍNEK, P.; HALEŠOVÁ, T.

Released

27. 9. 2023

Publisher

Vodní hospodářství, spol. s r.o.

Location

Čkyně

ISBN

1211-0760

Periodical

Vodní hospodářství

Year of study

73

Number

9

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

URL

BibTex

@article{BUT184809,
  author="Tomáš {Macsek} and Ondřej {Kosík} and Petr {Hlavínek} and Taťána {Halešová}",
  title="Využití ozonizace za účelem redukce farmaceutických látek a jejich metabolitů z veterinárních odpadních vod",
  journal="Vodní hospodářství",
  year="2023",
  volume="73",
  number="9",
  pages="1--5",
  issn="1211-0760",
  url="https://www.sovak.cz/cs/casopis/cislo-92023-casopisu-sovak"
}