Publication detail

Využití demoličního odpadu a biocharu v hybridní mokřadně-extenzivní zelené střeše

PETREJE, M. SNĚHOTA, M. CHORAZY, T. RYBOVÁ, B. HEČKOVÁ, P. NOVOTNÝ, M.

Original Title

Využití demoličního odpadu a biocharu v hybridní mokřadně-extenzivní zelené střeše

English Title

Use of demolition waste and biochar in a hybrid wetland-extensive green roof

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V rámci projektu byl navržen, sestaven a v experimentálním provozu ověřen provoz nového konceptu kombinace umělého mokřadu a zelené střechy s využitím šedé vody pro závlahu. V souladu s principy cirkulární ekonomiky byl navržen a prvotně experimentálně otestován substrát pro extenzivní zelené střechy s příměsí recyklovaných materiálů na bázi stavebního recyklátu a pyrolizovaného čistírenského kalu ve formě biocharu. Byly stanoveny hydrofyzikální charakteristiky navržených substrátových směsí a dvě byly vybrány pro použití na mokřadně-extenzivních plochách zelených střech. Byla sledována vodní bilance, chemismus vody na odtoku ze zelené střechy a stav vegetace v závislosti na příměsi biocharu.

English abstract

Within the project, a new concept of combining an artificial wetland and a green roof with the use of grey water for irrigation was designed, built and tested in experimental operation. In accordance with the principles of circular economy, a substrate for extensive green roofs with an admixture of recycled materials based on construction recyclate and pyrolysed sewage sludge in the form of biochar was designed and initially experimentally tested. The hydrophysical characteristics of the proposed substrate mixtures were determined and two were selected for use on wetland-expansive green roof areas. Water balance, water chemistry at the green roof runoff and vegetation condition were monitored as a function of biochar admixture.

Keywords

Zelená střecha, mokřad, biochar, demoliční odpad, recyklovaný materiál, šedá voda, evapotranspirace

Key words in English

Green roof, Constructed wetland, Biochar, Demolition waste, Recycled material, Greywater, Evapotranspiration

Authors

PETREJE, M.; SNĚHOTA, M.; CHORAZY, T.; RYBOVÁ, B.; HEČKOVÁ, P.; NOVOTNÝ, M.

Released

20. 6. 2023

Publisher

Topinfo s.r.o.

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Number

6

State

Czech Republic

Pages count

4

URL

BibTex

@article{BUT183981,
  author="Marek {Petreje} and Michal {Sněhota} and Tomáš {Chorazy} and Barbora {Rybová} and Petra {Hečková} and Michal {Novotný}",
  title="Využití demoličního odpadu a biocharu v hybridní mokřadně-extenzivní zelené střeše",
  journal="TZB-info",
  year="2023",
  number="6",
  pages="4",
  issn="1801-4399",
  url="https://stavba.tzb-info.cz/strechy/25453-vyuziti-demolicniho-odpadu-a-biocharu-v-hybridni-mokradne-extenzivni-zelene-strese"
}