Publication detail

Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody

KUČERA, T. BIELA, R. ZELINOVÁ, K. MEČÍŘ, F.

Original Title

Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody

English Title

Water treatment technology in the context of new requirements for drinking water quality

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

V souvislosti s vydáním nové evropské směrnice pro pitnou vodu v prosinci 2020 jsou zavedeny některé nové ukazatele jakosti pitné vody, například látky typu PFAS, patřící do kategorie mikropolutanty. Nové požadavky vycházející z evropské směrnice budou muset být zavedeny do české legislativy a po uplynutí přechodného období rovněž uplatňovány v praxi. Kromě ukazatelů, které budou nově zapracovány do zákonných požadavků, jsou další polutanty, které jsou sledovány s obezřetností, jako jsou mikroplasty či rezidua léčiv. Příspěvek přináší přehled nových požadavků na jakost pitné vody vyplývajících z novelizace evropské směrnice. Článek vede diskusi nad upravitelností vody pro pitné účely s ohledem na tyto nové ukazateles novými požadavky na jakost pitné vody.

English abstract

In connection with the publication of the new European directive for drinking water in December 2020, some new indicators of drinking water quality are introduced, for example substances of the PFAS type, belonging to the category of micropollutants. The new requirements based on the European directive will have to be introduced into the Czech legislation and also applied in practice after the transition period. In addition to the indicators that will be newly incorporated into the legal requirements, there are other pollutants that are monitored with caution, such as microplastics or drug residues. The contribution provides an overview of the new requirements for drinking water quality resulting from the amendment of the European directive. The article leads a discussion on the treatability of water for drinking purposes with regard to these new indicators and new requirements for the quality of drinking water.

Keywords

pitná voda, jakost, technologie

Key words in English

drinking water, quality, technology

Authors

KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELINOVÁ, K.; MEČÍŘ, F.

Released

9. 3. 2023

Publisher

Moravská vodárenská, a.s.

Location

Olomouc

Pages from

28

Pages to

33

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT183126,
  author="Tomáš {Kučera} and Renata {Biela} and Kristína {Zelinová} and Filip {Mečíř}",
  title="Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody",
  booktitle="VODA ZLÍN 2023",
  year="2023",
  number="1.",
  pages="28--33",
  publisher="Moravská vodárenská, a.s.",
  address="Olomouc"
}