Publication detail

Využití biocharu v substrátech modrozelené infrastruktury v Banja Luka

NOVOTNÝ, M. MARKOVIĆ, M. RAČEK, J.

Original Title

Využití biocharu v substrátech modrozelené infrastruktury v Banja Luka

English Title

Use of biochar in substrates of blue-green infrastructure in Banja Luka

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek se zabývá využitím biocharu v substrátech zelených střech v rámci modrozelené infrastruktury a hospodaření se srážkovými vodami a odpady. Vzhledem k existenci různých druhů biocharu (vyrobeného z odlišných surovin, např. kalů, gastro odpadu, biomasy, dřeva, rostlinných zbytků atd.), se mohou při aplikaci vyskytnout různé fyzikální a chemické vlastnosti, např. zadržování živin, adsorpce znečišťujících látek a škodlivých plynů, sekvestrace uhlíku nebo úprava pH půdy. Bude zhodnocena využitelnost jednotlivých inovativních pěstebních substrátů s obsahem biocharu z odpadních materiálů z hlediska jeho vlastností, limitních koncentrací znečištění a potenciálních přínosů a rizik pro životní prostředí, vodní zdroje a probíhající klimatickou krizi.

English abstract

This article deals with the use of biochar in the substrates of green roofs within the framework of blue-green infrastructure and stormwater management and waste management. Because of the existence of different kinds of biochar (sludges, food wastes, biomass, municipal solid waste, wood, plant residues, etc.), different physical and chemical properties may occur while application, e.g., retention of nutrients, absorption of pollutants and harmful gases, carbon sequestration or improvement of pH of soils. The usability of individual prepared innovative growing mediums containing biochar from waste materials will be evaluated in terms of its properties, limiting concentrations of pollution and potential benefits and risks for the environment, water resources and the ongoing climate crisis.

Keywords

Modrozelená infrastruktura, zelená střecha, substrát, čistírenský kal, biochar

Key words in English

Blue-green infrastructure, green roof, growing medium, sewage sludge, biochar

Authors

NOVOTNÝ, M.; MARKOVIĆ, M.; RAČEK, J.

Released

26. 1. 2023

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-86433-80-6

Book

Juniorstav 2023 – sborník příspěvků

Edition number

1.

Pages from

569

Pages to

576

Pages count

8

URL

BibTex

@inproceedings{BUT181645,
  author="NOVOTNÝ, M. and MARKOVIĆ, M. and RAČEK, J.",
  title="Využití biocharu v substrátech modrozelené infrastruktury v Banja Luka",
  booktitle="Juniorstav 2023 – sborník příspěvků",
  year="2023",
  number="1.",
  pages="569--576",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-80-6",
  url="https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/files/Sbornik_Juniorstav_2023.pdf"
}