Publication detail

MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI VE FÁZI STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY

KANTOVÁ, R.

Original Title

MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI VE FÁZI STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY

English Title

POSSIBILITIES OF NOISE MODELING FROM CONSTRUCTION ACTIVITY IN THE PHASE OF CONSTRUCTION TECHNOLOGICAL PREPARATION

Type

habilitation thesis

Language

Czech

Original Abstract

Habilitační práce je zaměřena na hluk vznikající při výstavbě, zejména na stanovení maxi-málních hodnot akustického tlaku souběžně pracujících stavebních strojů zapojených do hlavních procesů stavební výroby. Limity hluku z výstavby jsou spolu s limity pro další druhy hluku uvedeny v nařízení vlády České republiky č. 272/2011 Sb. v platném znění. Při realizaci stavby je zhotovitel povinen dodržet stanovené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných prostorech a chráněném prostoru obytných budov, které jsou v blízkosti stavby Předložená práce se zabývá možnostmi simulace hluku z výstavby v různých úrovních modelů, které může zařadit zhotovitel do stavebně techno-logické přípravy projektu. Cílem práce je vytvoření metodického návodu, který umožní dodavatelským firmám zařadit hluk z výstavby mezi zdroje výstavby, se kterými se v modelech výstavby podrobně pracuje, neboť finanční náklady, časy a vazby činností včetně nasazení strojů rozhodují o úspěšnosti zakázky. Tyto zdroje lze při plánu výstavby optimalizovat a pracovat s nimi v modelu tak, aby bylo vyhověno často protichůdným požadavkům. Vzhledem k omezeným možnostem zhotovitelských firem ohledně znalostí fyziky/akustiky, a vzhledem k tomu, že není pro všechny firmy dostupné získání softwa-rové podpory nebo včasného návrhu řešení od akustické laboratoře, jsou postupy v předkládané práci rozděleny do několika kapitol pro možnost přehledného seznámení zhotovitelů s problematikou hluku z výstavby, zejména při souběžném zapojení několika zdrojů hluku. Předložené metody pro predikci hluku z budoucí výstavby jsou rozděleny do možnosti ověřování v tabulkách a grafech, možnosti zpracování akustické studie zo-hledňující plánované procesy, a v další části možnosti implementace akustických výkonů stavebních strojů do zdrojové analýzy technologického normálu pro možnost generování časových plánů a optimalizace zdrojů. V případě překročení limitních hodnot hluku jsou popsána v této práci vhodná opatření, jimiž lze docílit snížení hluku směřující k splnění limitních hodnot, a současně zachovat či včas optimalizovat ostatní plánované zdroje jako jsou finanční prostředky, dílčí doby nasazení strojů nebo celkovou dobu výstavby. Jsou nabízena opatření aktivní i pasivní. Při modelování odečtem z tabulek je využito některých předchozích vý-stupů dizertační práce, při modelování vzorové akustické studie využito softwarové pod-pory Hluk plus a pro možnost implementace zdrojů hluku do technologického normálu je navrženo propojení datového souboru 600 stavebních strojů s typovými síťovými grafy softwaru pro časové plánování CONTEC s exportem do volně dostupné podpory MS Project. Vlastní výpočet je veden v listech MS EXCEL a práce se všemi podporami je možná jak současně, tak jednotlivě, a to nejen dle toho kterými SW disponují, ale také dle koneč-ného cíle zpracovatelů, zda chtějí docílit co nejpřesnějšího podkladu pro předání akustické laboratoři nebo modelovat budoucí hluk z výstavby sami, a to s cílem určit akusticky rizi-kové dny budoucí výstavby. Těžištěm předložené práce je nalezení systémových postupů při práci se softwarovými podporami, které se užívají v přípravě staveb, najít metodiku postupu, kterou lze uplatnit v existujících programech nebo pro vývoj zcela nového programu.

English abstract

The habilitation thesis is focused on the noise generated during construction, especially on the determination of the maximum values of the sound pressure of construction machines operating in parallel and involved in the main processes of construction production. Noise limits from construction, together with limits for other types of noise, are specified in the Government of the Czech Republic Regulation No. 272/2011 Coll. as amended. During the construction, the contractor is obliged to comply with the specified equivalent sound pressure levels A for noise from construction activities in protected areas and protected areas of residential buildings that are close to the construction. At present, compliance with these limits is usually monitored by measurements by inspection bodies only during construction, modeling of the assumption of the acoustic situation of construction is carried out only sporadically and is usually assigned to acoustic laboratories. The presen-ted work deals with the possibilities of simulation of noise from construction in various levels of models, which can be included by the contractor in the construction technology preparation of the project. The aim of the work is to create a methodical manual that will allow suppliers to include noise from construction among the sources of construction, which are worked in detail in construction models, because the financial costs, times and links of activities, including the use of machines determine the success of the contract. These resources can be optimized during the construction plan and worked with them in the model to meet the often conflicting requirements. Due to the limited possibilities of contracting companies in terms of knowledge of physics / acoustics, and due to the fact that it is not available for all companies to obtain software support or timely design of solutions from the acoustic laboratory, the procedures in the present work are divided into several chapters with the issue of noise from construction, especially with the simulta-neous connection of several noise sources. The presented methods for the prediction of noise from future construction are divided into the possibility of verification in tables and graphs, the possibility of processing an acoustic study taking into account the planned processes, and in the next part of the possibility of implementing acoustic performance of construction machines in source analysis of technological standards for resources. In case of exceeding the noise limit values, suitable measures are described in this work, by means of which noise reduction can be achieved in order to meet the limit values, and at the sa-me time maintain or optimize other planned resources such as funds, partial machine deployment times or total construction time. Active and passive measures are offered. Processing methods are guided by the goal of assuming future noise during construction as close as possible to the reality that occurs when measuring with a sound level meter during construction, with an effort to maintain but sufficient simplicity for modeling to make it acceptable for widespread use in construction technology. preparation. Some pre-vious dissertation outputs are used for modeling by reading from tables, Hluk plus soft-ware support is used for modeling a sample acoustic study and connection of data set of 600 construction machines with type network graphs of software for software is proposed for possibility of implementation of noise sources into technological standard. CONTEC scheduling with export to freely available MS Project support. The calculation itself is kept in MS EXCEL sheets and work with all supports is possible both simultaneously and individually, not only according to which SW they have, but also according to the final goal of the processors, whether they want to achieve the most accurate basis for handing over to the acoustic laboratory or model future noise from construction themselves

Keywords

Zhotovitel stavby, výrobní a předvýrobní příprava stavby, realizace stavby, venkovní chráněné prostory staveb, staveništní hluk, zdroje hluku, hladina akustického výkonu, hladina akustického tlaku zvuku, hluková studie, limita hluku, izofona, akustická odrazivost a pohltivost, zvukoměr, měření hluku z výstavby, protihluková clona, časové plánování stavby, zdrojová analýza, technologický normál.

Key words in English

Building contractor, pre-production and production preparation of construction sites, realization of construction.Protected outdoor construction areas, construction noise, sources of noise, level of acoustic power, level of acoustic sound pressure, noise study, noise limits, isophone, acoustic reflectivity and absorption, sound-level meter, construction noise measurements, anti-noise barriers, acoustic shielding, construction time planning, source analysis, technological standard.

Authors

KANTOVÁ, R.

Released

30. 6. 2021

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

131

Pages count

131

URL

BibTex

@misc{BUT172285,
  author="Radka {Kantová}",
  title="MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI VE FÁZI STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY",
  year="2021",
  pages="1--131",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  url="https://www.vut.cz/uredni-deska/habilitace/zverejnene-dokumenty/zverejnene-dokumenty-f100439/ing-radka-kantova-ph-d-fakulta-stavebni-obor-pozemni-stavby-zahajeno-30-6-2021-d213609/kantova-habilitacni-prace-pdf-p207909",
  note="habilitation thesis"
}