Publication detail

Biologická dostupnost fosforu z čistírenského kalu

CHORAZY, T. ŽIŽLAVSKÁ, A. MRAVCOVÁ, L. HLAVÍNEK, P. NOVOTNÝ, M. BOUBÍNOVÁ, M.

Original Title

Biologická dostupnost fosforu z čistírenského kalu

English Title

Bioavailability of phosphorus from sewage sludge

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

V nejbližších letech se předpokládá vyčerpání zásob přírodních fosfátů a jejich obtížnější dostupnost. Zároveň klesá kvalita dostupných ložisek, která obsahují vysoké množství těžkých kovů, zejména kadmia a radioaktivních prvků, jako je například uran nebo radon. Z tohoto důvodu není většina takto získaného fosforu použitelná v zemědělství bez dalších technologicky náročných úprav. I z těchto důvodů existuje společenský tlak daný celou řadou evropských i světových iniciativ získávat fosfor ze sekundárních zdrojů. Potenciálním zdrojem fosforu je v zemích s rozvinutým systémem čistění odpadních vod také čistírenský kal. Cílem článku je sumarizovat informace o možnostech recyklace fosforu z čistírenského kalu a to nejen z pohledu celkové možnosti výtěžnosti, ale i zhodnocení jeho vhodných forem z pohledu biologické dostupnosti fosforu získaného z čistírenských kalů různými metodami včetně jeho termického zpracování. Je zřejmé, že využití upravených čistírenských kalů v zemědělství může pomoci výrazně snížit množství minerálních hnojiv a zajistit recyklaci biogenních látek.

English abstract

In the next few years, the depletion of natural phosphates and their more difficult availability are expected. At the same time, the quality of available bearings that contain high amounts of heavy metals, especially cadmium and radioactive elements such as uranium or radon, is decreasing. For this reason, most phosphorus is not applicable in agriculture without further technologically demanding modifications. Against this background, there is a social pressure given by a number of European and world initiatives to acquire phosphorus from secondary sources. Sewage sludge is also a potential source of phosphorus in countries with a developed wastewater treatment system. The aim of the article is to summarize information about the possibilities of recycling phosphorus from sewage sludge, not only in terms of overall recovery, but also to evaluate its suitable forms in terms of bioavailability of phosphorus obtained from sewage sludge by various methods, including its thermal treatment. It is clear that the use of treated sewage sludge in agriculture can help to significantly reduce the amount of mineral fertilizers and ensure the recycling of biogenic substances.

Keywords

fosfor, čistírenský kal, biologická dostupnost fosforu

Key words in English

phosphorus, sewage sludge, bioavailability of phosphorus

Authors

CHORAZY, T.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; MRAVCOVÁ, L.; HLAVÍNEK, P.; NOVOTNÝ, M.; BOUBÍNOVÁ, M.

Released

1. 10. 2020

Publisher

ARDEC, s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-91-4

Book

MĚSTSKÉ VODY 2020

Edition number

1.

Pages from

156

Pages to

164

Pages count

9

BibTex

@inproceedings{BUT165836,
  author="Tomáš {Chorazy} and Adéla {Žižlavská} and Ludmila {Mravcová} and Petr {Hlavínek} and Michal {Novotný} and Marie {Boubínová}",
  title="Biologická dostupnost fosforu z čistírenského kalu",
  booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2020",
  year="2020",
  number="1.",
  pages="156--164",
  publisher="ARDEC, s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-91-4"
}