Publication detail

Sledování chemické odolnosti inovativní polymerní spárovací hmoty

HODUL, J. ŽLEBEK, T. MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

Sledování chemické odolnosti inovativní polymerní spárovací hmoty

English Title

Monitoring of the chemical resistance of an innovative polymeric jointing grout

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Nově vyvinutá polymerní spárovací hmota je určena nejenom do běžných podmínek, ale také do prostředí s vysokým chemickým namáháním. Z tohoto důvodu byla jedním z klíčových sledovaných parametrů také chemická odolnost. Spárovací hmota je na polymerní bázi, konkrétně využívá epoxidové pojivo a využívá mimo jiné nebezpečných odpadů, jako plniv. Je obecně známo, že epoxidové pryskyřice velmi dobře odolávají roztokům anorganických kyselin. Vlivem působení organických sloučenin však mohou snadno degradovat. S ohledem na tuto skutečnost, byla vybírána agresivní prostředí a jejich koncentrace, jejichž vliv byl na spárovací hmotu následně posuzován. Konkrétně byla sledována expozice hmoty v 60% roztoku kyseliny sírové, dále vliv působení výparů této kyseliny (při koncentraci 96 %) a ponoření do 10% roztoku kyseliny octové. Po vystavení působení těchto agresivních látek byla posuzována v první řadě vizuální změna vzorků, tzn. barevná změna, vznik puchýřků, trhlinek, vločkování, změna lesku atd. Dále byl sledován vliv na mikrostrukturu, změnu objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku a tahu za ohybu vyvinuté polymerní spárovací hmoty.

English abstract

The newly developed jointing grout is designed not only for normal conditions, but also for environments with higher chemical stress. For this reason, one of the key endpoints was also a chemical resistance of the grout. The jointing grout is based on a polymer basis, in particular with epoxide binder used, and also hazardous wastes are used as fillers. As is well known, the epoxy thermosets are very resistant to inorganic acid solutions. However, they can be easily degraded by the action of organic solutions. Within this fact, the aggressive environments and their concentrations were selected and their influence on the developed grout was assessed. Specifically, the effect of action of 60% sulfuric acid, then the influence of the action of vapours of this acid (at a concentration of 96%) and immersion of 10% acetic acid solution were assessed. After exposure to these aggressive substances, the visual changes of the samples were assessed primarily. Colour change, blistering, cracking, flocculation, gloss change, etc. were monitoring. The influence on microstructure, change of bulk density and flexural and compressive strength of the polymer jointing grout materials was studied.

Keywords

spárovací hmota, chemická odolnost, epoxidová pryskyřice, kyselé agresivní prostředí, optická mikroskopie

Key words in English

jointing grout, chemical resistance, epoxy resin, acid aggressive environment, optical microscopy

Authors

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

Released

1. 5. 2020

Publisher

TZB-info

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

URL

BibTex

@article{BUT163874,
  author="Jakub {Hodul} and Tomáš {Žlebek} and Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Sledování chemické odolnosti inovativní polymerní spárovací hmoty",
  journal="TZB-info",
  year="2020",
  number="1",
  pages="1--6",
  issn="1801-4399",
  url="https://stavba.tzb-info.cz/dlazby-a-obklady/20600-sledovani-chemicke-odolnosti-inovativni-polymerni-sparovaci-hmoty"
}