Publication detail

CHEMICKÁ STABILITA INOVATIVNÍ SPÁROVACÍ HMOTY

ŽLEBEK, T. HODUL, J. MÉSZÁROSOVÁ, L. MATUŠKOVÁ, V. DROCHYTKA, R.

Original Title

CHEMICKÁ STABILITA INOVATIVNÍ SPÁROVACÍ HMOTY

English Title

CHEMICAL STABILITY OF INNOVATIVE POLYMER JOINTING GROUT

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Nově vyvíjená spárovací hmota je určena především do prostředí s větším chemickým namáháním. Z tohoto důvodu byla jedním z klíčových sledovaných parametrů také chemická odolnost. Spárovací hmota je založena na polymerní bázi, konkrétně s použitým epoxidovým pojivem a využívá mimo jiné nebezpečných odpadů jako plniva. Jak známo, epoxidové pojivo velmi dobře odolává roztokům anorganických látek. Vlivem působení organických sloučenin však snadno degraduje. S ohledem na to byla vybírána i agresivní prostředí a jejich koncentrace, jejichž vliv byl na spárovací hmotu následně posuzován. Konkrétně byl sledován vliv působení 60% roztoku kyseliny sírové, dále vliv působení výparů této kyseliny (při koncentraci 96 %) a 10% roztok kyseliny octové. Po vystavení působení těchto agresivních látek byla posuzována v první řadě vizuální změna vzorků, tzn. barevná změna, vznik puchýřků, trhlinek, vločkování, změna lesku atd. Dále byl sledován vliv na mikrostrukturu, změnu objemové hmotnosti a pevností spárovacích hmot.

English abstract

The newly developed jointing mortar is designed primarily for environments with greater chemical stress. For this reason, the chemical resistance was the most important parameter of the grout. The jointing grout is based on a polymer basis, in particular with epoxide binder used, and also hazardous wastes are used as fillers. As is well known, the epoxy thermosets are very resistant to inorganic solutions. However, it is easily degraded by the action of organic compounds. In this regard, the aggressive environments and their concentrations were selected and their influence on the developed grout was assessed. Specifically, the effect of action of 60% sulfuric acid, then the influence of the action of vapours of this acid (at a concentration 96%) and 10% acetic acid solution. After exposure to these aggressive substances, the visual changes of the samples were assessed primarily. Colour change, blistering, cracking, flocculation, gloss change, etc. The influence on microstructure, change of bulk density and strength of the polymer grout jointing materials was studied.

Keywords

Spárovací hmota, epoxidová pryskyřice, chemická odolnost

Key words in English

Jointing grout, epoxy resin, chemical resistance

Authors

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R.

Released

23. 1. 2020

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-86433-73-8

Book

JUNIORSTAV 2020 - 22. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

Pages from

695

Pages to

699

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT161432,
  author="Tomáš {Žlebek} and Jakub {Hodul} and Lenka {Mészárosová} and Veronika {Matušková} and Rostislav {Drochytka}",
  title="CHEMICKÁ STABILITA INOVATIVNÍ SPÁROVACÍ HMOTY
",
  booktitle="JUNIORSTAV 2020 - 22. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ",
  year="2020",
  pages="695--699",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-73-8"
}