Publication detail

ptimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

HLUŠTÍK, P.

Original Title

ptimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

English Title

Optimization design parameters for assessment of WWTP in cities up to 2000 EO

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá optimalizací návrhových parametrů produkce odpadní vody a specifické produkce znečištění u čistíren odpadních vod do 2000 EO. Hodnoty návrhových parametrů pro výpočet ČOV jsou zakotveny v legislativních dokumentech (ČSN 75 6401 a ČSN 75 6402), které doporučují jejich použití s případnou redukcí znečištění až do 50 % podle velikosti obce. Stanovení redukce znečištění již není v normách blíže definováno, nejsou definovány návrhové hodnoty pro různé systémy odkanalizování. Návrhové hodnoty pro výpočet ČOV by měly vycházet z reálných měření minimálně za poslední tři roky. Cílem článku je na základě statistického vyhodnocení provedených rozborů jednotlivých ukazatelů kvality vody určit přesnější návrhové hodnoty aplikovatelné pro výpočet ČOV a různé systémy odkanalizování.

English abstract

The article deals with optimising the design parameters of wastewater production and specific pollution production in wastewater treatment plants up to 2,000 PE. The values of design parameters for the WWTP calculation are laid down in the legislation (ČSN 75 6401 and ČSN 75 6402) recommending their use with a potential reduction in the pollution of up to 50 % according to the size of the municipality. Determination of the pollution reduction is no longer defined in standards and design values for different drainage systems are not defined, either. The design values for WWTP calculations should be based on realistic measurements covering at least the past three years. The objective of this article is to determine more precise design values applicable to WWTP calculations and different drainage systems on the basis of statistical evaluation of individual water quality indicator analyses.

Keywords

návrhový parametr, čistírna odpadních vod, gravitační, tlaková a podtlaková kanalizace

Key words in English

design parameter, wastewater treatment plant, gravity, pressure and vacuum sewerage

Authors

HLUŠTÍK, P.

Released

4. 2. 2019

Publisher

Topinfo s.r.o.

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

21.

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

URL

BibTex

@article{BUT155400,
  author="Petr {Hluštík}",
  title="ptimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO",
  journal="TZB-info",
  year="2019",
  volume="21.",
  number="6",
  pages="1--4",
  issn="1801-4399",
  url="https://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/18593-optimalizace-navrhovych-parametru-cov-v-obcich-do-2000-eo"
}