Publication detail

Hydraulická analýza vodovodu ve Dvoře Králové nad Labem

KUČERA, T.

Original Title

Hydraulická analýza vodovodu ve Dvoře Králové nad Labem

English Title

Hydraulic analysis of water distribution network in Dvůr Králové nad Labem city

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Studie obsahuje hydraulickou analýzu vodovodní sítě města Dvůr Králové nad Labem za stávajícího stavu, přičemž bylo potvrzeno, že vodovodní síť je zatížena vysokými až velmi vysokými hodnotami přetlaků. Na základě vypočtených hydraulických veličin byly navrženy dvě varianty optimalizace tlakových poměrů. Každá z navržených variant vede jednoznačně k výraznému snížení zátěže síti vysokými přetlaky, a to kombinací různých technických opatření výše popsaných. Rovněž byla navržena opatření pro zvýšení přetlaku v té části sítě, kde je dosud nedostatečný. Součástí studie byl rovněž návrh měřicích okrsků, jakožto jeden z prvotních kroků pro úspěšnou kontrolu a eliminaci úniků na síti.

English abstract

The study includes hydraulic analysis of water supply network of the city of DVUR Kralove nad Labem. Based on the calculated hydraulic variables have been proposed two variants of optimization of pressure conditions. Part of the study was also the proposal of the measurement districts, as one of the initial steps for a successful inspection and elimination of leaks on the network.

Keywords

hydraulická analýza, vodovod, optimalizace, tlakové poměry, měřicí okrsky

Key words in English

hydraulic analysis, water supply system, optimization, pressure conditions, measuring districts

Authors

KUČERA, T.

Released

6. 12. 2016

Pages count

49

BibTex

@techreport{BUT134295,
  author="Tomáš {Kučera}",
  title="Hydraulická analýza vodovodu ve Dvoře Králové nad Labem",
  year="2016",
  pages="49"
}