Product detail

Software pro předběžnou statistickou analýzu

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Product type

software

Abstract

Předběžná statistická analýza slouží ke zjištění statistických vlastností uvažované množiny dat. V oblasti zpracování patologické řeči je častým postupem analýzy řečového signálu parametrizace řečového korpusu za účelem extrakce klinicky signifikantních parametrů popisujícím poškození řečové produkce. Výstupem parametrizace je tzv. parametrizační matice obsahující hodnoty vypočtených parametrů pro všechny uvažované řečníky. Tento software umožnuje tuto matici analyzovat. Balík PSA obsahuje funkce pro výpočet korelačního koeficientu mezi hodnotami parametrů a klinických stavem řečníka, dále umožnuje výpočet tzv. společné informace. Tento software je také možné využít k individuální analýze parametrů za účelem binární klasifikace nebo také predikce klinické škály hodnotící zdravotní stav řečníka (odhad spojité škály – regresní analýza). Aktuální verze softwaru PSA poskytuje 6 různých klasifikačních technik (metoda podpůrných vektorů, naivní Bayesovy sítě, diskriminační analýza, k-nejbližších sousedů, klasifikační stromy a Gaussovy smíšené modely), a jednu regresní metodu založenou na algoritmu klasifikačních a regresních stromů. Software obsahuje také 18 metrik pro hodnocení klasifikace (klasifikační přesnost, senzitivita, specificita, atd.) a 10 metrik pro regresi (gini index, absolutní chyba, střední kvadratická chyba, atd.). K otestování tohoto balíku je možné použít přiložené skripty demo_classification.m a demo_regression.m, které načítají data ze souboru test_classification.mat a test_regression.mat (obsahují matici parametrů „feat_matrix“: sloupce popisují parametry; řádky popisují pozorování vektor tzv. labelů „labels“ (pro klasifikaci jsou to skupiny, např. 0/1 – zdravý/nemocný a pro regresi to je spojitá škála hodnot) a také vektor obsahující názvy jednotlivých parametrů).

Keywords

Statistická analýza, klasifikace, regrese, korelační koeficient, společná informace

Create date

22. 6. 2015

Location

http://splab.cz/en/download/software/software-pro-predbeznou-statistickou-analyzu

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www