Project detail

Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvýšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2003

On the project

Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvýšení stability

Description in English
Project

Mark

GA103/01/0063

Default language

Czech

People responsible

Šlezingr Miloslav, prof. Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder

Results

ŠLEZINGR, M. Prezentace návrhu úpravy řeky Veličky ekobiologickými metodami. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava: Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU, 1994. s. 220 ( s.)
Detail

ŠLEZINGR, M. Návrh obnovy říčních ekosystémů formou řízené tvorby výmolů v nevhodně upravených říčních korytech. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava: Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU, 1994. s. 214 ( s.)
Detail

ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; BAROVJANOVÁ, J. 3. Vodohospodářská konference. 3. Vodohospodářská konference. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně, Sešit 4. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně, 2003. s. 1-543. ISBN: 80-86433-26-9.
Detail

ŠLEZINGR, M. Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvýšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na revenci vzniku a rozvoje břehové abraze. neuvedeno. neu. Brno: ÚVST, 2002. s. 2-49.
Detail

ŠLEZINGR, M. Břehová abraze. Zdeněk Novotný. Zdeněk Novotný. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. 156 s. ISBN: 80-86510-75-1.
Detail

ŠLEZINGR, M. Aplikovaná a krajinná ekologie. první. první. Brno: Akademické nakladetelství CERM, 2003. 70 s. ISBN: 80-214-2508-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Bankside trees and shrubs. CERM. CERM. Brno - Wien: Bankside trees and shrubs, 2003. 5 p. ISBN: 80-7204-307-2.
Detail

ŠLEZINGR, M. Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. CERM. CERM. ss: Vegetační doprovod vodních toků a nádrží, 2003. 4 s. ISBN: 80-7204-269-6.
Detail

ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada. a. a. Brno: VUT Brno, 1998. 84 s.
Detail

ŠLEZINGR, M. Abrasion der Ufer. Abrasion der Ufer. Amaprint. Brno - Dresden: Abrasion der Ufer, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 60-214-2206-8.
Detail

ŠLEZINGR, M. Aplikovaná krajinná ekologie. In Aplikovaná krajinná ekologie. I. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 1-69. ISBN: 80-214-2508-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovodu na obnovu a stabilizaci říčních ekosystémů. In Kvalita vod 98. Brno: NOEL 2000, 1998. s. 105 ( s.)ISBN: 80-86020-2.
Detail

ŠLEZINGR, M. Specifika lodní dopravy na Brněnské přehradě. In Priehradné dni 1998. Košice: Ministerstvo puodohospodárstva SR, 1998. s. 148 ( s.)
Detail

ŠLEZINGR, M. Vliv lodní dopravy na Brněnské přehradě na vznik a vývoj abraze břehů. In Priehradné dni 1998. Košice: Ministerstvo puodohospodárstva SR, 1998. p. 154 ( p.)
Detail

ŠLEZINGR, M. Ukázka využití klasifikace vodních toků. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava: SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, 1996. s. 65 ( s.)
Detail

ŠLEZINGR, M. Návrh předběžného hodnocení vodního toku. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava: SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, 1996. s. 61 ( s.)
Detail

ŠLEZINGR, M. Ovlivnění jakosti vody skladbou vegetačního doprovodu. In Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu. Brno: VUT Brno, 2001. s. 18-23. ISBN: 80-214-2009-X.
Detail

ŠLEZINGR, M. Ovlivnění jakosti vody skladbou vegetačního doprovodu. In Brno: 2001. s. 1-4.
Detail

ŠLEZINGR, M. Podstata samočistící schopnosti toků. In Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu. Brno: VUT Brno, 2001. s. 24-31. ISBN: 80-214-2009-X.
Detail

ŠLEZINGR, M. Řešení grantového projektu GAČR 103/01/0063 v roce 2001. In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu... Brno: ECON publishing,s.r.o., 2001. s. 4-5. ISBN: 80-86433-06-4.
Detail

ŠLEZINGR, M. Současný stav řešené problematiky (břehová abraze). In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu... Brno: ECON publishing s.r.o., 2001. s. 6-13. ISBN: 80-86433-06-4.
Detail

ŠLEZINGR, M. Biotechnické způsoby stabilizace břehů údolních nádrží. In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu... Brno: ECON publishing s.r.o., 2001. s. 24-29. ISBN: 80-86433-06-4.
Detail

ŠLEZINGR, M. Ochrana břehů pomocí hydroosevu. In Vplyv antropogennej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: SAV, 2001. s. 133-135. ISBN: 80-968480-2-X.
Detail

ŠLEZINGR, M. Vliv antropogenní činnosti na vznik a rozvoj břehové abraze. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: SAV, 2001. s. 136-137.
Detail

ŠLEZINGR, M. Příklady preventivní stabilizace břehů nádrží. In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu... Brno: ECOM publishing, s.r.o., 2001. s. 30-33. ISBN: 80-86433-06-4.
Detail

ŠLEZINGR, M. Prognosis of the retreak of bank line of dam reservoirs - method for determination the "abrasion terminal line". In International watermanagement colloquy. Brno: VUT Brno, 2001. p. 153-158. ISBN: 80-214-2033-2.
Detail

ŠLEZINGR, M. Teorie stresu a její aplikace na úrovni krajinných systémů. In Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad. Podbánské: ASCO Bratislava, 2001. s. 227-230. ISBN: 80-88820-18-9.
Detail

UHMANNOVÁ, H. Úpravy vodních toků. In Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu. Brno: VUT FAST, 2001. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-20009-X.
Detail

JANDORA, J., ŘÍHA, J., STARA, V., ŠLEZINGR, M. Problems and methods of solution of reservoir bank erosion. In International Sympozium on Reservoir Management. International Sympozium on Reservoir Management. Iguassu, Brazil: Brazilian Committee on Dams, 2002. p. 729 ( p.)
Detail

ŠLEZINGR, M. NÁVRH OBECNÉ METODIKY PRO SESTAVOVÁNÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ. In MONITORING JAKOSTI VODY. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: ÚVST, 1999. s. 93-99.
Detail

ŠLEZINGR, M. Důležitost ekologického vzděláníbudoucích absolventů technických vysokých škol. In Sborník přednášek. Brno: BVV, 1995. s. 2-50.
Detail

ŠLEZINGR, M. Vergleichungsanalyse der Eignung einer Uferbefestigung. In Tagungsband. neu. Dresden: IWD, 2003. s. 88-92.
Detail

ŠLEZINGR, M. Postup abraze na údolní nádrži Brno v letech 1989 až 2001. In Konference s mezinárodní účastí. neu. Bratislava: Cicero, 2002. s. 264-268.
Detail

ŠLEZINGR, M. Riešenie problematiky zaistenia stability brehov splavných vodných tokov. In Plavebné dni XXI. 2002. neu. Podbanské: neuvedeno, 2005. s. 345-348.
Detail

ŠLEZINGR, M. Special Arrangement of Bankside Trees and Shrubs. In International kolokvium. Brno: ÚVST FAST, 2003. p. 48 ( p.)
Detail

ŠLEZINGR, M. Use of Accompanying Vegetation on Waterways. In International kolokvium. Brno: ÚVST FAST, 2003. p. 51-52.
Detail

ŠLEZINGR, M. Abrazní poškození břehů nádrží. In Začleňování vodních nádrží do krajiny. n. Brno: MZLU, 2003. s. 2-11.
Detail

ŠLEZINGR, M. Příspěvek k tvorbě metodiky stanovení potenciálních povodňových škod. In Ochrana pred povodňami a bezpečnosť vodných stavieb. neuvedeno. Bratislava: Stavebná fakulta STU Bratislava, 2003. s. 131-133.
Detail

ŠLEZINGR, M. Revitalizace vodních toků. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003. s. 208 ( s.)ISBN: 80-227-1971-4.
Detail

ŠLEZINGR, M. Ufer begleitende Vegetation. In Die Elbe - neue Horizonte des Flussgebiettsmanagements. Teubner. Magdeburg: UFZ, 2002. s. 203-205. ISBN: 3-519-00420-8.
Detail

ŠLEZINGR, M. Prezentace metody posouzení stávajícího stavu vegetačního doprovodu. In Zborník prednášok 5. sekcia: Enviromentálne inžinierstvo. neu. Košice: Stavebná fakulta TU Košice, 2002. s. 50-53. ISBN: 80-7099-811-3.
Detail

ŠLEZINGR, M. Stabilizace části břehů Brněnské přehrady. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 1998, roč. 40, č. 5, s. 157 ( s.)ISSN: 0322-8916.
Detail

ŠLEZINGR, M. Podzemní garáže - nejvhodnější řešení?. Projekt, 1998, roč. 2, č. 2, s. 23 ( s.)ISSN: 1211-9490.
Detail

ŠLEZINGR, M. Deset dní, které otřásly severní Moravou. Projekt, 1998, roč. 2, č. 4, s. 7 ( s.)ISSN: 1211-9490.
Detail

ŠLEZINGR, M. Průplav Dunaj-Odra-Labe. Vodní hospodářství, 1997, č. 1/97, s. 37-40. ISSN: 1211-0760.
Detail

ŠLEZINGR, M. Změna kvality vody v závislosti na stavu vegetačního doprovodu vodních toků. Estavela, 1999, roč. I., č. 3, s. 5 ( s.)ISSN: 1212-396X.
Detail

ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovodu nádrží na abrazi břehů - Příklad Brněnské nádrže. Stavební obzor, 1997, roč. 6, č. 8, s. 242 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

ŠLEZINGR, M. Stabilizace části břehů Brněnské přehrady. Estavela, 1998, roč. 1, č. 5, s. 157 ( s.)ISSN: 1212-396X.
Detail

ŠLEZINGR, M. 60 let provozu Brněnské přehrady. Projekt, 1999, roč. 3, č. 4, s. 17 ( s.)ISSN: 1211-9490.
Detail

ŠLEZINGR, M. Zapomenutý projekt století?. Projekt, 1999, roč. 3, č. 2, s. 14 ( s.)ISSN: 1211-9490.
Detail

ŠLEZINGR, M. Pozvánka na XI. mezinárodní vědeckou konferenci v Brně. 1999, roč. 3, č. 9, s. 15-16.
Detail

ŠLEZINGR, M. Podzemní stavby-charakter, rozdělení. Estavela, 2000, roč. 1, č. 4, s. 25 ( s.)ISSN: 1212-396X.
Detail

PODSEDNÍK, O., MALEŇÁK, J. Vodní stavby I. In Vodní stavby I. skriptum, I. svazek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 60 ( s.)ISBN: 80-214-2165-7.
Detail

Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Michalovce (05.05.2001)
Detail

ŠLEZINGR, M.: Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu. Brno (12.12.2001)
Detail

ŠLEZINGR, M.: Posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvýšení stability údolních nádržíse zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze 2001. VUT FAST Brno,Žižkova 17 (12.12.2001)
Detail

ŠLEZINGR, M.: Treffen junger Wisenschaftler der waserbaulichen Institute deutschsprachiger Hochschulen und Universitäten. Dresden (30.07.2003)
Detail

ŠLEZINGR, M.: XXI. Plavebné dni´2002. Podbanské (25.09.2002)
Detail

MZLU brno: Začleňování vodních nádrží do krajiny. Brno, Česká republika (05.06.2003)
Detail

RUČKOVÁ SALA, A.; ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; BAROVJANOVÁ, J.: 3.Vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí. Brno (01.01.2003)
Detail

ŠLEZINGR, M.: 3.Vodohospodářská konference 2003. Brno (26.11.2003)
Detail

ŠLEZINGR, M.: Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvýšení stability břehů údolních nádrží, se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze. Brno (01.01.2001)
Detail

ŠLEZINGR, M.: II.vodohospodářské kolokvium. Brno (12.12.2002)
Detail

Link