Project detail

Potential of treated sewage sludge and food industry waste by microwave torrefaction technology - Innovation voucher - Applied Sunrise Technologies a.s.

Duration: 23.08.2021 — 30.11.2021

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- whole funder (2021-08-23 - 2021-11-30)

On the project

Zpracování potenciálu upraveného čistírenského kalu z malého zdroje znečištění (ČOV do 2000 EO) a vybraný odpad z potravinářského průmyslu pro zelenou infrastrukturu měst a obcí, tedy pro zelené střechy a fasády, definování potenciálu míchání a peletizace čistírenského kalu a potravinářského odpadu (kalu ze zpracování vína) do substrátu zelené infrastruktury, kdy biouhel představuje stabilní organickou složku substrátu a nahrazuje v souladu s principy Cirkulární ekonomiky primární zdroje.

Description in English
Processing the potential of treated sewage sludge from a small source of pollution (WWTP up to 2000 EO) and selected waste from the food industry for green infrastructure of cities and municipalities, ie for green roofs and facades, defining the mixing and pelletizing potential of sewage sludge and food waste (sludge from wine processing ) into the substrate of green infrastructure, where biochar represents a stable organic component of the substrate and replaces primary sources in accordance with the principles of the Circular Economy.

Keywords
čistírenský kal, mikrovlnná torrefakce

Key words in English
sewage sludge, microwave torrefaction

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0026190

Default language

Czech

People responsible

Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Michal, Ing. - fellow researcher
Raček Jakub, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2022-02-15 - not assigned)

Results

HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; NOVOTNÝ, M. Potenciál upraveného čistírenského kalu a odpadu z potravinářského průmyslu technologií mikrovlnné torrefakce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. s. 1-147.
Detail

Link