Project detail

Streamery a klouzavé výboje na površích izolantů v alternativních plynech k SF6

Duration: 01.01.2022 — 31.12.2024

On the project

Cílem projektu je vytvořit ověřenou technologii, která bude sloužit k přípravě a realizaci výpočetních modelů sloužících pro návrh zařízení vysokého napětí či jejich komponent. Dojde k vytvoření unikátního modelu elektrického streamerového výboje v daných plynech, který na základě fyzikálních vlastností modeluje dynamiku postupu výboje v objemu a na površích izolátorů a bude kvantifikovat vzniklý objemový a povrchový náboj. Tento model bude propojen s 3D modelem zařízení vysokého napětí. Na základě toho bude možno určit dielektrickou pevnost plynu v konkrétním uspořádání rozváděče i za přítomnosti pevných izolantů, určit průrazné napětí a navrhovat konstrukční úpravy. Získaná experimentální data se použijí na validaci a ověření simulačních modelů.

Description in English
The aim of the project is to create a proven technology that will be used for the preparation and implementation of computational models used for the construction of high-voltage equipment or their components. A unique model of electric streamer discharge in given gases will be created, which on the basis of physical properties models the dynamics of the discharge process in the volume and on the surface of insulators and will quantify the generated volume and surface charge. This model will be connected to a 3D model of a high voltage device. Based on this, it will be possible to determine the dielectric strength of the gas in a particular switchgear configuration, even in the presence of solid insulators, to determine the breakdown voltage and to design structural modifications.

Keywords
Alternativa SF6; vysokonapěťový průraz; parciální výboje; simulace streameru; experimentální validace

Key words in English
SF6 alternative; medium voltage breakdown; partial discharge; streamer simulation; experimental validation

Mark

TK04020069

Default language

Czech

People responsible

Ptáček Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krbal Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2022-01-01 - 2024-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - 4. Veřejná soutěž THÉTA

- whole funder (2022-03-21 - not assigned)