Project detail

Predikce lomového chování konstrukčních ocelí na základě kvantifikace lokální odezvy materiálu

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2012

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2010-01-01 - 2012-12-31)

On the project

Originální metoda predikce lomového chování na základě zkoušek malého testovaného objemu. Cílem je nalezení procedury pro určení vztahů mezi charakteristikami jednoduchých testů popisujícími lokální chování materiálů před dosažením jejich mezního stavu areferenční teplotou lokalizující transitní oblast lomové houževnatosti na teplotní ose. Zkoušení a vyhodnocení metodologie pro instrumentovanou indentační zkoušku kuličkou, modelování zkoušky metodou konečných prvků a predikce tahové zatěžovací křivky. Aplikace fuzzy a shlukové analýzy pro klasifikaci parametrů ze souborů více než 35 ocelí. Vývoj neuronové sítě pro analýzu vztahů mezi parametry tahové zkoušky hladkých a vrubovaných těles, indentační zkoušky kuličkou a lomově mechanickými charakteristikami. Specifikace klíčových parametrů - nositelů informace o lomovém chování. Sumarizace poznatků a dat o lomovém chování ocelí nakupených v posledním desetiletí.

Description in English
Unique method of fracture behaviour prediction on the basis of small tested volumes could be obtained by solving the project. The aim is to find procedure for determination of relationships between characteristics of simple tests describing local behaviour of material preceding its limit state and reference temperature localising the fracture toughness transition on temperature axis. Testing and evaluation methodology for instrumented ball indentation test, finite element modelling and tensile curve prediction. Fuzzy logic and clustering to be used for parameters evaluation of more than 35 data sets obtained for different steels. Neural networks development for analyses of relationships between parameters of smooth tensile test, notch tensile test, ball indentation test and fracture toughness characteristics. Specification of key parameters carrying information about fracture behaviour. Summarisation of knowledge and data on fracture behaviour of steels gathered during last decade

Keywords
lomová houževnatost, referenční teplota, indentace, predikcem fuzzy model, shluková analýza

Key words in English
fracture toughness; reference temperature; indentation; prediction; fuzzy model; neural analysis

Mark

GAP108/10/0466

Default language

Czech

People responsible

Hadraba Hynek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Dept. of Metal Materials
- (2010-01-01 - 2012-12-31)

Results

ŠMIDA, T.; BABJAK, J.; DLOUHÝ, I. Prediction of fracture toughness temperature dependence from tensile test parameters. Kovové materiály, 2010, vol. 48, no. 1, p. 1-8. ISSN: 0023-432X.
Detail

STRATIL, L.; HADRABA, H.; BURŠÍK, J.; DLOUHÝ, I. Comparison of microstructural properties and Charpy impact behaviour between different plates of the Eurofer97 steel and effect of isothermal ageing. JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS, 2011, vol. 416, no. 3, p. 311-317. ISSN: 0022-3115.
Detail

STRATIL, L.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I. Ductile damage identification and tensile notch effect for Eurofer97 steel. Acta metalurgica slovaca, 2013, vol. 2013(3), no. 1, p. 185-190. ISSN: 1338-1660.
Detail

STRATIL, L.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I. Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2012. s. 59-64. ISBN: 978-80-87434-06-2.
Detail

HADRABA, H.; KAZIMIERZAK, B.;STRATIL, L.; DLOUHÝ, I. Microstructure and impact properties of ferritic ODS ODM401 (14%Cr-ODS of MA957 type). JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS, 2011, vol. 417, no. 1-3, p. 241-244. ISSN: 0022-3115.
Detail