Project detail

Spolehlivý a efektivní návrh nosných konstrukcí s využitím výsledků experimentů

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2009

On the project

Projekt je zaměřen na problematiku spolehlivého a efektivního navrhování nosných stavebních konstrukcí s využitím výsledků experimentálního ověřování skutečného působení a únosnosti.

Description in English
This project is oriented to the reliable and effective design processes of the load-carrying civil engineering structures using the experimental verification of their actual behaviour and load-carrying capacity.

Keywords
spolehlivost, pravděpodobnost, test, návrhová odolnost, konstrukce z kovů, dřeva, betonu, skla, kompozity

Key words in English
reliability, probability, test, design resistance, structures of metal, timber, concrete, glass, composites

Mark

GA103/07/0628

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2007-02-16 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2007-01-01 - 2009-12-31)

Results

BUREŠ, J., SLÁMA, J., SLAVATA, J. Verifikace a interpretace skutečného chování velkých mostních konstrukcí s využitím výsledků geodetických měření. In EXPERIMENT'07. 1. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2007. s. 43-52. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. Actual Behaviour and Load-carrying Capacity of Steel Expansion Anchors to Concrete. In Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures. Singapore: Research Publishing Services - Singapore, 2007. p. 671-676. ISBN: 978-981-05-9366-7.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. To the design of steel expansion anchors based on the experimental verification of the actual behaviour. In Proceedings of 6th International Conference on Steel and Aluminium Structures ICSAS 07. Oxford: Oxford Brookes University, 2007. p. 401-408. ISBN: 978-0-9556254-0-4.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Behaviour of expansion anchors to concrete. In Proceedings of the 2nd International Symposium on Connections between Steel and Concrete. Stuttgart: IBIDEM-VERLAG, 2007. p. 279-290.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M., MELCHER, J., KALA, Z. Load-carrying Capacity of post-installed steel anchors to concrete subjected to shear. In Proceedings of the 3rd International Conmference on Steel and Composite Structures ICSCS 07. Manchester: University of Manchester, 2007. p. 449-454. ISBN: 0-415-45141-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. K problematice návrhu nosných konstrukcí s využitím výsledků experimentů. In Sborník příspěvků česko-slovenské konsference Experiment 07. Brno: CERM Brno, 2007. s. 171-176. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

NEVOSÁD, Z. K polohové přesnosti družicových zhušťovacích bodů. In Aplikace družicových družicových měření v geodézii. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 100-106. ISBN: 978-80-86433-41-7.
Detail

PILGR, M. Experimental verification of actual behaviour of header plate connections. In Proceedings of the 11th Nordic Steel Construction Conference held in Malmö. Stockholm: SBI, 2009. p. 548-551. ISBN: 91-7127-058-2.
Detail

PILGR, M.; ŠMAK, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Poznatky z experimentálního zkoumání chování styčníků s čelní deskou. In Sborník příspěvků z 22. české a slovenské konference "Ocelové konstrukce a mosty 2009". Brno: CERM, 2009. s. 247-252. ISBN: 978-80-7204-635-5.
Detail

PILGR, M. Studie chování styčníků namáhaných ohybovým momentem a normálovou silou. In Sborník příspěvků z XII. mezinárodní vědecké konference. Sekce 6: Inženýrské konstrukce. Brno: CERM, 2009. s. 85-88. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

ŠTRBA, M. Steel expansion anchors subjected to repeated tension loading. In Zborník konferencie Mladý vedec 2010. Košice, Slovensko: Technická univerzita Košice, 2010. p. 55-59. ISBN: 978-80-553-0391-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. Design of expansion anchors to concrete based on the results of experimental verification. Advanced Steel Construction - an International Journal, 2009, vol. 5, no. 4, p. 390-405. ISSN: 1816-112X.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; POZDÍŠEK, J.; KAISER, P. Studie použití ocelí vyšších tříd a betonů vyšších pevností v ocelobetonových spřažených nosnících. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 4, s. 81-83. ISSN: 1213-8762.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Problémy únosnosti ocelových rozpěrných kotev do betonu namáhaných smykem. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 2, s. XII (XVIII s.)ISSN: 1213-8762.
Detail

RÖDER, V. Užití vysokopevnostních materiálů v tlačených prutech. Juniorstav 2008, Sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2008. s. 151-151. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.: Zatěžování vakuováním; Experimentální verifikace procesu přetváření a únosnosti vláknocementových konstrukčních plošných dílců s využitím metody zatěžování vakuováním. Zkušebna nosných konstrukcí Ústavu KDK FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
Detail