Project detail

Mobile network models and their optimalization

Duration: 27.03.2003 — 31.12.2006

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2004-01-01 - 2006-12-31)

On the project

Navrhovaný projekt je zaměřen do oblasti mobilních komunikací. Postupně se vytvářejí nové sítě dvouapůlté a třetí generace, označované 2,5G a 3G, které již umožňují přenos multimediálních signálů a výrazně tak rozšiřují možnosti komunikace. Buňková struktura těchto sítí má kromě svých nesporných předností i některé nedostatky, které musí být zohledněny při jejím návrhu. Velice účinným prostředkem optimálního návrhu sítě je vhodný model, vyjadřující s dostatečnou přesností všechny potřebné parametry sítě. Předložený projekt se zabývá modelováním buňkových sítí 2,5G a 3G. Pozornost řešitelů bude zaměřena na výběr vhodného pracovního prostředí (MATLAB, PASCAL, C, ...), na sestavení tzv. základních modelů i modelů empirických a na jejich výslednou optimalizaci. Vytvořené modely, optimalizované pro zvolený parametr nebo několik parametrů sítě, bude možné využít nejen ke stanovení vybraných parametrů již navržené sítě, ale umožní také velice efektivní plánování nových mobilních sítí pro zvolenou lokalitu. Při optimalizaci modelů bude pozornost soustředěna především na stanovení vhodných kmitočtových přídělů jednotlivým buňkám pro dosažení minimálního poměru C/I (Carrier to Interference) resp. SIR (Signal to Interference Ratio), a to i při využití kmitočtového skákání (Frequency Hopping). Jako další možnost je plánována optimalizace vyzařovaných výkonů BTS (Base Transceiver Station) pro dosažení rovnoměrného pokrytí buňky signálem požadované úrovně. Ověření přesnosti navržených modelů bude provedeno pomocí spektrálního analyzátoru v částech reálných mobilních sítí.

Description in English
The proposed project is concentrated to area of mobile communications. New 2.5 and third generation networks are generated step by step and make possible the transmission of multimedia signals and markedly expand communication possibilities. Cellular structure of these networks has except positive advantages also several disadvantages, which must be calculated in design. Very efficient mean of the optimum network design is a suitable model, which represents all network parameters with sufficient accuracy. The proposed project is focused on 2.5G and 3G networks simulation. The attention of the applicants will be concentrated on selection of the suitable working environment (MATLAB, PASCAL, C, …), on composition so called basic models and empirical models, and their optimalization. The resulting models, which will be optimized for selected parameter or several network parameters, will be used not only for determination of the selected parameters of the real network, but also for very efficient planning of the new mobile networks in specific area. In optimalization process the attention will be concentrated to determination of the suitable frequency portion for various cells with consideration the minimum carrier to interference ratio C/I (SIR), namely for frequency hopping. As the next possibility will be studied of the coverage cell in dependence on transmitted signal power for every base transceiver station BTS. Accuracy verification of the proposed models will be performance with the help of the spectral analyser in real mobile network.

Keywords
mobilní komunikace, model, simulace

Key words in English
mobile communication, model, simulation

Mark

GA102/04/2080

Default language

Czech

People responsible

Nováček Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Wilfert Otakar, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Hanus Stanislav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2003-03-26 - 2006-12-31)

Results

HANUS, S., MIKULKA, J. Bluetooth and WLAN Systems Coexistence. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2004. Brno, Czech Republic: SEI - UTKO, TSP 2004, 2004. p. 181 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ZÁVODNÝ, L.; HANUS, S. Cellular radio network optimization based on the C/I ratio and transmission capacity. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Manchster: UMIST Manchester, 2004. p. 67 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

MIKÉSKA, Z. Comparison of simulated and measured hopping sequence in the Bluetooth system. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno, Czech Republic: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2004. p. 137 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

MIKÉSKA, Z. Výzkum vlivu frekvenčního skákání v systému Bluetooth. In Seminář o řešení projektu GAČR 102/03/H109 v roce 2004. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2004. s. 9 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

FRÝZA, T. Vývoj kompresních formátů pro video signály. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

FRÝZA, T. Použití 3D DCT transformace při kompresi video signálů. In Sborník příspěvků konference RADEŠÍN 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 38 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

ZÁVODNÝ, L., HANUS, S. VYUŽITÍ UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ PRO EMPIRICKÝ MODEL ŠÍŘENÍ SIGNÁLU. In Sborník článků Konference MATLAB2004. Praha: Humusoft, 2004. s. 597 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Dissimilarity Detection in Video Sequences Using Variation in Time Domain. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava (Slovakia): Slovak University of Technology, 2004. p. 162-165. ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

FRÝZA, T. Realizace systému pro přenos dat v oblasti digitální terestriální televize, zdrojové kódování. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 50 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

FRÝZA, T. Implementace OFDM kodéru a dekodéru na signálový procesor TMS320C6711. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HANUS, S. Practical Education in Mobile Communications. In Proceedings of the WSEAS Conference Engineering Education EE 2004. Venice, Italy: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-05-X.
Detail

WILFERT, O., PROKEŠ, A. Laser Radar Cross Section In 850 Nm Region. In ICSES'04, International Conference on Signals and Electronic Systems. Institute of Electronics and Telecommunications, Poznan University of Technology: PTETIS, 2004. p. 593 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

PROKEŠ, A. Fundamental Frequency and Noise Analysis of Optical Receiver. In Radioelektronika 2004 - conference proceedings. Bratislava: Institute of Radio Electronics, Slovak Technical University, 2004. p. 257 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

PROKEŠ, A. Methods of Automatic Gain Control Used in Cable-Free Communication Link Receiver. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2004. FEEC BUT Brno, Department of Telecommunications: VUT Brno, 2004. p. 214 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

PROKEŠ, A. Šumová optimalizace přijímače pro bezkabelové optické spoje. In Nové smery v spracování signalov VII. Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš: 2004. s. 164 ( s.)ISBN: 80-8040-232-9.
Detail

PROKEŠ, A. Fundamental Frequency and Noise Analysis of Optical Receiver. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2004. FEEC BUT Brno, Department of Telecommunications: VUT Brno, 1990. p. 214 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

PROKEŠ, A. Simple Model of Optical Receiver Input Circuits. In ICSES'04, International Conference on Signals and Electronic Systems. Institute of Electronics and Telecommunications, Poznan University of Technology: PTETIS, 2004. p. 261 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

WILFERT, O. Free-Space Optical Communication Systems. In ITSS 2004, Brno, Summer School Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 265 ( p.)
Detail

HANUS, S., ZÁVODNÝ, L. Optimalization of Cellular Radio Network. In Proceedings of the WSEAS Conference. Tenerife, Spain: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ZÁVODNÝ, L., HANUS, S. MACROCELL SIGNAL PROPAGATION MODELLING BASED UPON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. In Radioelektronika 2004 Conference Proceeedings. Bratislava: STU Bratislava, 2004. p. 269 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HANUS, S. GPRS User Data Throughput in GSM. In Conference Proceedings Radioelektronika 2004. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 56 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ZÁVODNÝ, L. ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN MACROCELL FIELD STRENGTH PREDICTION. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Volume 2. Brno: VUT v Brně, FEKT, FIT, 2004. p. 202 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Modelování GSM sítě, interference a kmitočtové skoky. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT v Brně, FEKT, UREL, 2004. s. 4 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

MIKÉSKA, Z. Frequency Hopping v systému Bluetooth. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003. Brno: Vysoké učení technické Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

MIKÉSKA, Z. Modeling of Hop Selection Kernel in the Specific Operating Mode of Bluetooth Device. In Poster 2004, 8th International Student Conference on Electrical Engineering. Praque, Czech Republic: Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

Stanislav Hanus, Vít Štencel, Zdeněk Vrba. Comparison of transmission properties of GPRS and EDGE standards. In Proceedings of the 15th International Czech - Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2005. Neuveden. Brno, Czech Republic: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, 2005. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Jiří Špaček. Adder for 2.4 GHz band. In Radioelektronika 2005. VUT v Brně, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Růžička, Z. Walsh Functions - The Tutorial Program. In Proceedings of the 11th Conference an Competition Student EEICT 2005, vol 3. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 449 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

Růžička, Z., Hanus, S. Admission Control and Load Control in UMTS Network. In Radioelektronika 2005, Conference Proceedings. Brno: Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Zdeněk Růžička, Stanislav Hanus. Radio Network Dimensioning in UMTS Network Planning Process. In ICECom 2005 Conference Proceedings. Dubrovník, Chorvatsko: KoREMA, Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control, 2005. p. 227 ( p.)ISBN: 953-6037-44-0.
Detail

Zdeněk Růžička, Stanislav Hanus. Model přenosu a zpracování signálu v síti UMTS. In Sborník příspěvků konference VRŠOV 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií, 2005. s. 148 ( s.)ISBN: 80-214-3008-7.
Detail

Zdeněk Mikéska, Stanislav Hanus. Devices discovering in Bluetooth. In Proceedings of fourteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2005, Volume A. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Ljubljana, Slovinsko: Slovenian Section IEEE, 2005. p. 149 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

GLEISSNER, F. Mobile data networks interference analysis. In Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005 Volume 1. Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc.,Ondráčkova 105,Brno, 2005. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-2888-0.
Detail

MIKULKA, J. Bluetooth and WLAN Systems Coexistence. In Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005 Volume 1. Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc.,Ondráčkova 105,Brno, 2005. p. 185 ( p.)ISBN: 80-214-2888-0.
Detail

WILFERT, O., PROKEŠ, A. Laser System for Target Cross Section Determination in Optical Band. In Proocedings of the 5th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision. WSEAS Transactions on Systems. Malta: WSEAS, 2005. p. 289 ( p.)ISBN: 960-8457-13-0. ISSN: 1109-2777.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., BIOLKOVA, V. Model of Beam Interruptions for Free Space Optical Systems. In Proocedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC’05). Malta: WSEAS, 2005. p. 279 ( p.)ISBN: 960-8457-13-0.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., NĚMEČEK, J. Power Budget of Optical Wireless Link for Train. In Proc. of International Scientific Conference on Modern Safety Technologies in Transportation MOSATT 2005. Košice: Slovenská dopravná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2005. p. 444 ( p.)ISBN: 80-969106-1-2.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z. Power Aspect of Wireless Communication by Light. In Proceedings of 13th Conference on Microwave techniques COMITE 2005. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 163 ( p.)ISBN: 80-86582-16-7.
Detail

Otakar Wilfert, Zdenek Kolka. Education in Optoelectronics at Brno University of Technology. In Conference Proceedings 18th International Conference on Applied Electromagnetics and CommunicationsICECom 2005. Dubrovnik, Croatia: 2005. p. 429 ( p.)ISBN: 953-6037-44-0.
Detail

Fiser, O., Wilfert, O., Kolka, Z., Fisak, J. Wireless Optical Link - First Measurement in CZ. In Proceedings of workshop "Radiowave Propagation Modelling and Measurement for SatCom and SatNav Systems". Noordwijk: ESA, 2005. p. 11 ( p.)
Detail

Zdeněk Růžička. Matematický model sítě UMTS. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 v roce 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2005. s. 11 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

GLEISSNER, F. Data and Voice Transmision Interaction in GSM Network. In Proceedings of the 12th conference Student EEICT 2006. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2006. p. 256 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

MIKULKA, J. Bluetooth and IEEE 802.11b Interference modeling. In Student EEICT 2006. Brno: Brno, 2006. p. 296 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

Zdenek Mikeska, Stanislav Hanus, Josef Vochyan. Identification of devices in Bluetooth networks. In Proceedings of the WSEAS International Conferences. WSEAS, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-38-6.
Detail

GLEISSNER, F., HANUS, S. Interference analysis in 2.5G network. In Proceedings of the 4th WSEAS Int. Conf. on Information Security, Communications and Computers. Řecko: WSEAS, 2005. p. 531 ( p.)
Detail

MIKULKA, J., HANUS, S. Bluetooth and Wi-Fi Coexistence Simulation. In Proceedings of the 4th WSEAS Int. Conf. on Information Security, Communications and Computers. WSEAS, 2005. p. 135 ( p.)
Detail

MIKULKA, J., HANUS, S. Bluetooth and Wi-Fi Coexistence Modeling. In RADIOELEKTRONIKA 2006. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 361 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

GLEISSNER, F. Impact of Allocated Radio Channels on C/I Ratio in GSM Network. In Radioelektronika 2006. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 94 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

HANUS, S. CDMA Network Capacity. In Procedings of the 16th International Czech - Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2006. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 189 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z. Improved Statistical Model of Optical Wireless Links. In Proocedings of the Northern Optics 2006. Bergen, Norway: IEEE, LEOS, 2006. p. 182 ( p.)
Detail

WILFERT, O., NĚMEČEK, J. The Availability of Optical Wireless Links in some Localities of the Czech Republic. In Proceedings of the 1th International Scientific and Technological Conference on Special Technology 2006. Bratislava: Mimistry of Defence of the Slovak Republic, 2006. p. 408 ( p.)ISBN: 80-8075-128-5.
Detail

WILFERT, O.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V. Estimation of FSO link availability in central European localities. In Proceedings of Optics and Photonics 2006. San Diego: SPIE, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 0-8194-6382-5.
Detail

GLEISSNER, F. The UMTS Uplink Performance in AWGN Channel Conditions. In Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006 (ISSN 1581-4572). Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Ljubljana, Slovenia: Slovenia Section IEEE, Ljubljana, Slovenia, 2006. p. 119 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

MIKULKA, J., HANUS, S. Matlab Simulation of 802.11b Performance in AWGN Channel. In Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006 (ISSN: 1581-4572). Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorož, Slovinsko: University of Ljubljana, Slovenia, 2006. p. 123 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

Jan Prokopec, Roman Maršálek. Iterative Algorithm of Joint Phase Recovery and Decoding of Turbo coded signals. In 15th Electrotechnical and Computer Science Conference ERK’2006. Ljublana, Slovinsko: IEEE Slovenia, 2006. p. 219 ( p.)
Detail

Jan Prokopec, Roman Maršálek. Implementation of iterative Joint algorithm for phase recovery and turbo decoding on TigerSHARC DSP. In 2006 10th International Conference on Communication Technology Proceedings. Guilin, Čína: IEEE Press, 2006. p. 1473 ( p.)ISBN: 1-4244-0800-8.
Detail

GLEISSNER, F. The BER Evaluation of UMTS under Static Propagation Conditions. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering. Španělsko: WSEAS, 2006. p. 310 ( p.)ISBN: 960-8457-57-2.
Detail

Zdeněk Růžička, Stanislav Hanus. UMTS Network Model for Interference Analysis - Multipath Propagation Impact to C/I Ratio. In Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006 ( ISSN: 1581-4572 ). Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorož, Slovenia: Slovenska sekcia IEEE, 2006. p. 115 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

Zdeněk Růžička, Stanislav Hanus. Modelování UMTS - snížení úrovně interferencí optimalizací rozložení rozprostíracích kódů. In Sborník příspěvků konference VRŠOV 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií, 2006. s. 153 ( s.)ISBN: 80-214-3247-0.
Detail

Růžička, Z. UMTS Network Modeling – Interference Iimpact to Signal Quality. In Junior Scientist Conference 2006 Proceedings. Vídeň: Vienna University of Technology, 2006. p. 65 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Růžička, Z., Hanus, S. UMTS Model - Multipath propagation Impact to Signal Quality. In Radioelektronika 2006 Conference Proceedings. Bratislava: Institute of Radio Electronics, Slovak Technical University in Bratislava, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Růžička, Z. Model of UMTS for Interference Analysis. In Proceedings of the 12th Conference an Competition Student EEICT 2006, vol 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 310 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

WILFERT, O.; KOLKA, Z. Satelitní a mobilní optické spoje. In Optické komunikace 2007, komunikace jenom optické?. Praha: Česká a Slovenská společnost pro fotoniku, 2007. s. 113-126. ISBN: 978-80-86742-21-2.
Detail

Zdeněk Růžička, Stanislav Hanus. Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 Metody , struktury a komponenty eektronické bezdrátové komunikace v roce 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214-3304-3.
Detail

MIKÉSKA, Z. Parameters of Bluetooth receiver and transmitter. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 1/2/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Concept of Variation Detector Used in Video Signal Compression Domain. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 9, p. 1776 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Hardware Implementation of OFDM Modulator and Demodulator Using TMS320C6711 DSK Board. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 9, p. 1825-1829. ISSN: 1109-2734.
Detail

HANUS, S., MIKULKA, J. Coexistence of Bluetooth and WLAN Systems. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2004, vol. 3, no. 4, p. 972 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

Otakar Wilfert, Zdeněk Kolka. Method for Measuring Target Cross Sections in Optical Band. Microwave and Optical Technology Letters, 2006, vol. 48, no. 4, p. 664 ( p.)ISSN: 0895-2477.
Detail

WILFERT, O., PROKEŠ, A. Laser System for Determination of Target Cross Section in Optical Band. WSEAS Transactions on Systems, 2005, vol. 2005, no. 4, p. 1952 ( p.)ISSN: 1109-2777.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., BIOLKOVA, V. Model of Beam Interruptions for Free Space Optical Systems. WSEAS Transactions on Systems, 2005, vol. 2005, no. 4, p. 2153 ( p.)ISSN: 1109-2777.
Detail

Zdenek Mikeska, Stanislav Hanus, Josef Vochyan. Identification of devices in Bluetooth networks. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2005, vol. 2005, no. 1, p. 273 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

GLEISSNER, F., HANUS, S. The BER Evaluation of UMTS under Static Propagation Conditions. WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS and CONTROL, 2006, vol. 5, no. 2, p. 237 ( p.)ISSN: 1991-8763.
Detail

HANUS, S. Practical Education in Mobile Communications. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, 2004, vol. 1, no. 11, p. 63 ( p.)ISSN: 1790-1979.
Detail

MIKULKA, J., HANUS, S., GLEISSNER, F. Modeling of Bluetooth and IEEE 802.11b Interference. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2005, vol. 4, no. 2, p. 186 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

GLEISSNER, F., HANUS, S., MIKULKA, J. Optimalization of Interference in Mobile Network. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2005, vol. 4, no. 2, p. 180 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

PROKEŠ, A. Teplotní kompenzace zisku lavinových fotodiod v přijímačích optického signálu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004/61, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HANUS, S., ZÁVODNÝ, L. Optimalization of Cellular Radio Network. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1938 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

Růžička Zdeněk. NetTek analyzátor s modulem YBT250 a možnosti jeho využití. Sdělovací technika, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 1 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

HANUS, S., WILFERT, O., PROKEŠ, A., NOVÁČEK, Z., DÝMAL, P., ZÁVODNÝ, L., FRÝZA, T. Modely mobilních sítí a jejich optimalizace. Dílčí zpráva za rok 2004. Brno: Grantová agentura ČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VAVRDA, M., NOVÁČEK, Z. Analýza kapacity pásma 450 MHz pro širokopásmové digitální technologie. BRNO: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Hanus, S. a kolektiv. Modely mobilních sítí a jejich optimalizace. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail

VAVRDA, M. Analýza kapacity pásma 450 MHz pro širokopásmové digitální technologie. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

Hanus Stanislav, Wilfert Otakar, Prokeš Aleš, Prokopec Jan, Frýza Tomáš, Růžička Zdeněk, Mikulka Jan, Gleissner Filip. Modely mobilních sítí a jejich optimalizace. Brno: GA ČR, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. mobil.cz. > http://mobil.idnes.cz/mobilni_komunikace/operatori/sluzby/sluzby_tmobile/t-mobileskripta041126: Mobil server a T-Mobile.cz, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Hanus Stanislav, Fencl Josef, Štencel Vít. Bezdrátové a mobilní komunikace II. Brno: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2817-1.
Detail

FRÝZA, T. Detekce střihu ve video sekvenci v časové oblasti. Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 v roce 2003 - sborník. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 26 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

Radoslav Duda. Software for Bay Level Calibration of BTS. EEICT 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

Petr Kejík. Potlačení interferencí v systémech 2G a 3G. EEICT 2006. 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Bc. Petr Kejík. Interference Cancellation in 2G and 3G Systems. EEICT 2006. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2006. p. 1 ( p.)
Detail